กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และกิจกรรมวันไหว้ครู 9 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนโนนหันวิทยายน
    
ผ้าป่าการศึกษาจากศิษย์เก่า คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง
และผู้มีอุปการคุณในวันครบรอบ 35 ปี ยอดรวมประมาณ
หนึ่งล้านห้าแสนบาท โรงเรียนได้จะนำรายได้ดังกล่าวไป
ก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ต่อไป
วันที่ 1  มิถุนายน 2559 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
 

27-29 ก.ค.59

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7-10 มิ.ย.59

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิชาการ

27-29 มิ.ย.59

กิจกรรมค่ายพุทธธรรม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

24 สิ.ย.59

กิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย

9 มิ.ย.59

กิจกรรมไหว้ครู

31 พ.ค.59

โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์เลิกสูบบุหรี่

30 พ.ค.59

ประกวดสื่อการเรียนรู้ 

27-29 พ.ค.59

อบรม "การสอนคิดด้วยเครื่องมือการสอนคิด"

16 พ.ค.59

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

13 พ.ค.59

ปฐมนิเทศและรับรายงานตัวนักเรียนทุกระดับชั้น

11-12 พ.ค.59

อบรมโปรแกรมการตกแต่งภาพขั้นพื้นฐาน (บุคลากรที่สนใจ)

10 พ.ค.59

ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน

25 เม.ย.-
3 พ.ค.59

เรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียน ม.1 แะ ม.4
ที่มีคะแนนสอบไม่ผ่านเกณฑ์

9 เม.ย.59

พิธีเปิดอาคารเรียน หลังที่ 5 ทอดผ้าป่าการศึกษาและ
งานคืนสู่เหย้า
ชาวม่วง-ขาว

3 เม.ย.59

รับมอบตัวนักเรียน  ม.4 

2 เม.ย.59

รับมอบตัวนักเรียน ม.1 

31 มี.ค.59

พิจารณาและประเมินร่างหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ

29 มี.ค.59

มอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบ ม.3 และ ม.6

28 มี.ค.59

ประชุมปฏิบัติการปรับปรุง ทบทวนหลักสูตร 

14 มี.ค.59

จัดทำร่างหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ

59_07_15กิจกรรมวันเขาพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชาของโรงเรียนโนนหันวิทยายน ร่วมกับเทศบาลตำบลโนนหัน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นำนักเรียนบำเพ็ญกุศลที่วัดแจ้งสว่างนอก วัดแจ้งสว่างใน  วัดโพธิ์ศรี  แลัวัดบ้านโนนลาน

59_05_31กิจกรรมวันงดบุหรี่โลก

 
งานอนามัยโรงเรียน ร่วมกับงานป้องกันแก้ไขยาเสพติด และงานแนะแนว จัดกิจกรรม
วันงดบุหรี่โลก ณ บริเวณหน้าเสาธง
อ่านเพิ่มเติม: 59_05_31กิจกรรมวันงดบุหรี่โลก

59_05_27โครงการพัฒนาบุคลากร

โรงเรียนโนนหันวิทยายน ร่วมกับโรงเรียนมัธยมหนองเขียดและโรงเรียนโนนกอกวิทยาคาร  จัดอบรมพัฒนาบุคลากร "การสอนคิดด้วยเครื่องมือการสอนคิด ตามแนวทาง Thinking School โดย ดร.ศราวุธ  สุตะวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และคณะ ระหว่างวันที่ 27-29  พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนหันวิทยายน
อ่านเพิ่มเติม: 59_05_27โครงการพัฒนาบุคลากร

Page 1 of 14

มุมสวย ๆ ในโนนหันวิทยายน

โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA


ธนาคารโรงเรียน

 
นายวุฒิศักดิ์  อุ่นเวียง รางวัลชนะเลิศการ
ประกวดวาดภาพระบายสี สพม.25 เป็น
ตัวแทนแข่งขันระดับภาค ปี 2558
ฝึกสอนโดย นายสมภพ  แสนมณี
อ่านเพิ่มเติม คนเด่น

ลงชื่อเข้าระบบ 

แหล่งเรียนรู้

 

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ศูนย์ทอผ้าด้วยกี่กระตุก
แปลงสาธิตการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ห้องอาเซียนศึกษา
ห้องสมุดกาญจนาภิเษก
ธนาคารโรงเรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์

กิจกรรมเด่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดภาค 5 และ 6 ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าเฝ้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
รายงานการประเมินโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางอารี  ราชสาร
การพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางอารี  ราชสาร
บทคัดย่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) นางณัฐชา  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นเทคนิค KWDL  ของ นายสนธยา  เสนามนตรี
รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสื่อประสม เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของ นายศุภชัย  มาลาศิลป์
การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค MIA ของ นางน้ำฝน  บุตรบุรี
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  พัฒนาโดย นายเฉลิมเกียรติ  กัวะขุนทด

 

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ผักไฮโดรโปนิกส์ บ้านนาสีนวล
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงพยาบาลชุมชนโนนสะอาด 
วัดแจ้งสว่างนอก พระธาตุหลวงเมืองชุมแพ
วัดแจ้งสว่างใน หลวงปู่พระครูเหล็ก
วัดโพธิ์ศรี บ้านร่องแซง
  แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพได้รับการาสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการประสานงบประมาณของ นายบุรินทร์  ศรีตรัย สจ.จังหวัดขอนแก่น

โครงการ SBMLD

โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาเพิ่มเติม
โครงการอบรมอาชีพท้องถิ่น
โครงการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
โครงการพัฒนาห้องสมุด
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

สถิติคนเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday19
mod_vvisit_counterYesterday81
mod_vvisit_counterThis week19
mod_vvisit_counterLast week490
mod_vvisit_counterThis month1555
mod_vvisit_counterLast month2150
mod_vvisit_counterAll days50210

Online Now: 1
Your IP: 23.20.10.127
,
Today: กรกฎาคม 24, 2016
Joomla templates by Joomlashine