สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนโนนหันวิทยายน ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน จัดทำทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อระดมทุนก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ และงาน 35 ปีคืนสู่เหย้าชาวม่วง-ขาว ในวันที่ 9 เมษายน โดยท่านนายกพงษ์ศักดิ์ ตั้งวาณิชกพงษ์มาเป็นประธาน

    
ผ้าป่าการศึกษาจากศิษย์เก่า คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง
และผู้มีอุปการคุณในวันครบรอบ 35 ปี ยอดรวมประมาณ
หนึ่งล้านห้าแสนบาท โรงเรียนได้จะนำรายได้ดังกล่าวไป
ก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ต่อไป
โรงเรียนโนนหันวิทยายนขอขอบคุณศิษย์เก่า
และผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ร่วมทอดผ้าป่า
การศึกษาและร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวม่วงขาว

วันที่ 9 เมษายน 2559 
 

27 พ.ค.59

ประกวดสื่อการเรียนรู้ 

27-29 พ.ค.59

อบรม "การสอนคิดด้วยเครื่องการสอนคิด"

16 พ.ค.59

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

13 พ.ค.59

ปฐมนิเทศและรับรายงานตัวนักเรียนทุกระดับชั้น

11-12 พ.ค.59

อบรมโปรแกรมการตกแต่งภาพขั้นพื้นฐาน (บุคลากรที่สนใจ)

10 พ.ค.59

ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน

25 เม.ย.-
3 พ.ค.59

เรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียน ม.1 แะ ม.4 ที่มีคะแนนสอบไม่ผ่านเกณฑ์

9 เม.ย.59

พิธีเปิดอาคารเรียน หลังที่ 5 ทอดผ้าป่าการศึกษาและงานคืนสู่เหย้าชาวม่วง-ขาว

3 เม.ย.59

รับมอบตัวนักเรียน  ม.4 

2 เม.ย.59

รับมอบตัวนักเรียน ม.1 

31 มี.ค.59

พิจารณาและประเมินร่างหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ

29 มี.ค.59

มอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบ ม.3 และ ม.6

28 มี.ค.59

ประชุมปฏิบัติการปรับปรุง ทบทวนหลักสูตร 

14 มี.ค.59

จัดทำร่างหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ

59_01_14กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด

กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด การมอบรางวัลฟุตซอลต้านลมหนาว ประจำปีการศึกษา  2558 และรางวัลประกวดคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีนางประนอม ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน เป็นผู้มอบรางวัล
วันที่ 14 มกราคม 2559

59_02_19กิจกรรมวันมาฆบูชา

 
กิจกรรมสัปดาห์วันมาฆบูชา โรงเรียนโนนหันวิทยายน จัดในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โดยวันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง และได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์.2559

59_02_26งานครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 วันครบรอบก่อตั้งโรงเรียนโนนหันวิทยายน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา และเจิมอาคารหลังใหม่ โดย ดร.พระครูสโมธานเขตคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอชุมแพ  และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่า
โรงเรียนโนนหันวิทยายน ได้ยอดผ้าป่ารวมทั้งสิ้น 167,369 บาท 
อ่านเพิ่มเติม: 59_02_26งานครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน

59_02_15กิจกรรมติวเข้มโอเน็ต ระดับ ม.3

วันที่ 15-19  กุมภาพันธ์ 2559     โรงเรียนโนนหันวิทยายน จัดกิจกรรมติวเข้ม ระดับ ม.3
เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบโอเน็ต ณ ห้องประชุมอินทนิล

Page 1 of 12

มุมสวย ๆ ในโนนหันวิทยายน

โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA


ธนาคารโรงเรียน

 
นายวุฒิศักดิ์  อุ่นเวียง รางวัลชนะเลิศการ
ประกวดวาดภาพระบายสี สพม.25 เป็น
ตัวแทนแข่งขันระดับภาค ปี 2558
ฝึกสอนโดย นายสมภพ  แสนมณี
อ่านเพิ่มเติม คนเด่น

ลงชื่อเข้าระบบ 

แหล่งเรียนรู้

 

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ศูนย์ทอผ้าด้วยกี่กระตุก
แปลงสาธิตการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ห้องอาเซียนศึกษา
ห้องสมุดกาญจนาภิเษก
ธนาคารโรงเรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์

กิจกรรมเด่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดภาค 5 และ 6 ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าเฝ้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
รายงานการประเมินโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางอารี  ราชสาร
การพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางอารี  ราชสาร
บทคัดย่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) นางณัฐชา  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นเทคนิค KWDL  ของ นายสนธยา  เสนามนตรี
รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสื่อประสม เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของ นายศุภชัย  มาลาศิลป์
การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค MIA ของ นางน้ำฝน  บุตรบุรี

 

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ผักไฮโดรโปนิกส์ บ้านนาสีนวล
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงพยาบาลชุมชนโนนสะอาด 
วัดแจ้งสว่างนอก พระธาตุหลวงเมืองชุมแพ
วัดแจ้งสว่างใน หลวงปู่พระครูเหล็ก
วัดโพธิ์ศรี บ้านร่องแซง
  แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพได้รับการาสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการประสานงบประมาณของ นายบุรินทร์  ศรีตรัย สจ.จังหวัดขอนแก่น

โครงการ SBMLD

โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาเพิ่มเติม
โครงการอบรมอาชีพท้องถิ่น
โครงการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
โครงการพัฒนาห้องสมุด
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

สถิติคนเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday28
mod_vvisit_counterYesterday73
mod_vvisit_counterThis week161
mod_vvisit_counterLast week635
mod_vvisit_counterThis month1926
mod_vvisit_counterLast month1925
mod_vvisit_counterAll days46044

Online Now: 1
Your IP: 54.166.145.175
,
Today: พฤษภาคม 24, 2016
Joomla templates by Joomlashine