ฝ่ายวิชาการ

           

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริการ

นายอาทิตย์ นพคุณวงศ์ นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ม่วง-ขาวเกมส์ ครั้งที่ 34 ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนโนนหันวิทยายน

รอบรั้วม่วง-ขาว

8 ธ.ค.57 พิธีเปิดงานกีฬาภายใน ม่วงขาวเกมส์ ครั้งที่ 34 โดยมีนายอำเภอชุมแพ
เป็นประธานในพธีเปิดการแข่งขัน
5 ธ.ค.57 นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ นำคณะครูร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
เนื่องในโอกาสพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหราช ที่เทศบาลโนนหัน
5 ธ.ค.57 นายสุเทพ  พงษ์ใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูร่วมพิธีถวายพระพร
เนื่องในโอกาสพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหราช ที่หอประชุมอำเภอ
ชุมแพ
4 ธ.ค.57 โรงเรียนจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ที่หอประชุม
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
29 พ.ย.57 ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว
และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่คุ้มวัฒนธรรม บริเวณหน้าศาลากลาง
จังหวัดขอนแก่น
27 พ.ย.57 งานอนามัยโรงเรียน จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก 
25 พ.ย.57

นายสุเทพ  พงษ์ใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
คณะลูกเสือ โรงเรียนโนนหันวิทยายน จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี
ที่บริเวณหน้าเสาธง

24 พ.ย.57

ศึกษานิเทสก์ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่นนิเทศ ติดตามงานวิชาการ

24 พ.ย.57

นางประนอม  ฮมแสน  และคณะ รับเกีบรติบัตรโรงเรียนที่ส่งเสริม
การแต่งกายด้วยผ้าไทย จากกระทรวงวัฒนธรรม

5-7 พ.ย.57 นายสุเทพ  พงษ์ใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน ประชุม
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
ที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
6 พ.ย.57 ฝ่ายวิชาการจัดอบรมการวิเคราะห์ข้อสอบที่ห้อง e-learning
โดย นางอารี  ราชสาร เป็นวิทยากร
5 พ.ย.57 โรงเรียนต้อนรับผู้อำนวยการสุเทพ  พงษ์ใหม่ ที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่
ที่โรงเรียนโนนหันวิทยายน เป็นวันแรก
4 พ.ย.57 โรงเรียนจัดงานเลี้ยงส่ง ผอ.ประเวศ  เทศเรียน เพื่อเดินทางไปรับตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
27 ต.ค.57 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
24 ต.ค.57 ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน
23 ต.ค.57 นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูเข้าร่วมพิธี
ถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอชุมแพ
22-24 ต.ค.57 ผู้บริหารและคณะเดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่จังหวัดบุรีรัมย์
19-30 ต.ค.57 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดบุรีรัมย์
14-15 ต.ค.57 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.ที่ 25 
10 ต.ค.57 ปิดภาคเรียน

โรงเรียนโนนหันวิทยายนประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่

กิจกรรมวันเอดส์โลก

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557  งานอนามัยโรงเรียนจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก  โดยการให้ความรู้ จัดจุลนิทรรศการ และการประกวดแข่งขัน
อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันเอดส์โลก

การประกวดร้อยมาลัย งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 22

ผลงานการประกวดร้อยมาลัยของนักเรียน ระดับ ม.ต้น และระดับม.ปลาย 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 22 ที่อิมแพคเมืองทองธานี วันที่ 2 สิงหาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม: การประกวดร้อยมาลัย งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 22

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 22

โรงเรียนโนนหันวิทยายน ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 22 ในหัวข้อ "ร้อยรัก ร้อยมาลัย รวมในเป็นหนึ่ง"
อ่านเพิ่มเติม: งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 22

โครงการลูกเสือ-ยุวกาชาดอาสา ต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 30 มิถุนายน 2557  โรงเรียนโนนหันวิทยายน โดยงานอนามัยโรงเรียนและงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดอาสาต้านภัยยาเสพติด ที่ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนโนนหันวิทยายน  โดยนางประนอม  ฮมแสน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
อ่านเพิ่มเติม: โครงการลูกเสือ-ยุวกาชาดอาสา ต้านภัยยาเสพติด

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
รายงานการประเมินโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางอารี  ราชสาร
การพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางอารี  ราชสาร
 

 

เยาวชนคนเก่ง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกิจกรรม
ประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.ต้น งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วม
การแข่งขันระดับประเทศที่อิมแพ็คเมืองทองธานี 
ฝึกสอนโดยนางหนูเตียง  มาเพชร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกิจกรรม
ประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.ปลาย งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าร่วม
การแข่งขันระดับประเทศที่อิมแพ็คเมืองทอง
ธานี 
ฝึกสอนโดยนางอัจฉราวรรณ แก้วกำมา
โครงงานสังคมศึกษา ระดับ ม.ต้น
ฝึกสอนโดย นางสาวเสาวนีย์  นามจันดา
 การประดิษฐ์ของใช้ที่เน้นเอกลักษณ์ไทย
ฝึกสอนโดย นายณัฏฐกฤต  วงษ์ศรีวอ
นักเรียนชุมนุมทรายสีในแก้วใส กับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557
นักเรียนตัวแทนอำเภอ เตรียมเข้าแข่งขันโครงการ
ทูบีนัมเบอร์วัน ระดับจังหวัด

วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนโนนหันวิทยายน

Login Formกำลังออนไลน์

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ธนาคารโรงเรียน

Vinaora Visitors Counter

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

บทเรียนเว็บเคว็สท์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวสุภิศรา  เจ่นไร่
นางสาวนิภาภรณ์  วรรณวิจิตร
นางสาวขนิษฐา  ขวกเขียว
นางสาวปารวี  อ่อนทึกภูมิ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางรุ่งเรือง  แสนขันธ์
นางสาววันเพ็ญ  กงสะเด็น
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางอุบล  สมท่า
นางเอื้อพงศ์  เฉลิมเล่า
นางลัดดา  กรวิรัตน์
นางสาวเกศินี  นามไพร
นางสาวโชติภรณ์  ลีเวียง
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
นายประจักษ์  บรรยง
นายจรัลย์  ประเสริฐ
นายกฤษฎา  ขันธะ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาววาสิตา  หาดไชย
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
นายขวัญชัย  ราชสาร ครูขวัญดอทเน็ต
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
บทเรียนเว็บเคว็สท์ เรื่อง สวนเกษตรอินทรีย์
บทเรียนเว็บเคว็สท์ เรื่อง การนำเสนองงานขั้นสูง
บทเรียนเว็บเคว็สท์ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
โลกใบเล็ก
สวนถาดดอทเน็ต
นางหนูเตียง  มาเพชร 
นายณัฎฐกฤต  วงศ์ศรีวอ
นายเฉลิมเกียรติ   กัวะขุนทด
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางน้ำฝน  บุตรบุรี
นางอนงค์  วงศ์ศรีวอ
 

ผู้บริหารโรงเรียน

     นายสุเทพ  พงษ์ใหม่
   ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

กิจกรรมโรงเรียน

ภาพงานพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา 
5 ธันวามหาราช  
ณ หอประชุม
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
4 ธันวาคม 2557
กิจกรรมวันเอดส์โลก
โดยงานอนามัยโรงเรียน
ณ บริเวณหน้าเสาธง
28 พฤศจิกายน 2557
การนิเทศติดตามงานวิชาการ
คณะศึกษานิเทศก์ อบจ.
ขอนแก่น
24 พฤศจิกายน 2557

การอบรมวิเคราะห์ข้อสอบ
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
21 พฤศจิกายน 2557

ผอ.สุเทพ  พงษ์ใหม่
เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โนนหันวิทยายนเป็นวันแรก

งานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการ
ประเวศ เทศเรียน
4
 พฤศจิกายน 2557
  ผอ.ประเวศ  เทศเรียน
กราบนมัสการเจ้าคณะ
อำเภอชุมแพ เพื่อลาไป
ดำรงตำแหน่ง ผอ.ร.ร.
เมืองพลพิทยาคม 
นักเรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 6 ศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้โบราณคดี
บ้านเชียง
การอบรมงานฝีมือ
โครงการพัฒนาหลักสูตร
วิชาเพิ่มเติม SBMLD
21 สิงหาคม 2557
กิจกรรมวันสุนทรภู่
26 มิถุนายน 2557
กิจกรรมวันแม่
12 สิงหาคม 2557
อบรมพัฒนาหลักสูตร
13 สิงหาคม 2557
ค่ายพุทธธรรม
29-30 กรกฎาคม 2557
อบรมพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้บนเครือข่าย
6-7 สิงหาคม 2557
งานประกาศโรงเรียน
ปลอดควันบุหรี่
   
   
   

ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้

นายประเวศ  เทศเรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหัน
วิทยายน
และคณะครูมอบเงินช่วยเหลือผู้ปกครองของ
เด็กชายจักรพงษ์ 
มหามูล บ้านโนนศิลา ตำบลหนองเขียด
อำเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น เนื่องจากไฟไหม้บ้าน
จำนวน 10,000 บาท ในวันที่ 
12 มิถุนายน 2557

โครงการทอผ้าด้วยกี่กระตุก เป็นโครงการหนึ่งในการจัดการศึกษาในระบบ โดยการพัฒนาหลักสูตรวิชาเพิ่มเติม  การทอผ้าด้วยกี่กระตุก สำหรับนักเรียนรายวิชาเพิ่มเติมม.ต้น เปิดสอนต่อเนื่องจาก ม.1-3

โครงการสวนเกษตรอินทรีย์

โครงการสวนเกษตรอินทรีย์  จัดอยู่ในกลุ่มการจัดการศึกษาในระบบ ตามโครงการ SBMLD โดยการเปิดสอนเป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจร  อยู่ในระยะเริ่มดำเนินงาน

 

โครงการอบรมอาชีพชุมชน

โครงการอบรมอาชีพชุมชน เป็นาส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษานอกระบบตามโครงการ SBMLD ประกอบไปด้วย การเพาะเห็ดนางฟ้า  การทำปุ๋ยชีวภาพ  การทำนา  การเลี้ยงปลาดุก การทำดอกไม้  การทำขนม
Joomla templates by Joomlashine