ผู้บริหารโรงเรียน

      นายประเวศ  เทศเรียน
      ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริการ

กิจกรรมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 16 สถาบัน วันที่ 4-14 สิงหาคม 2557

กิจกรรมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารจาก 16 สถาบัน ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนโนนหันวิทยายน
อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

 

โรงเรียนโนนหันวิทยายนประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่

                                         กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่

ยอดเยาวชน

โรงเรียนขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่จะเดินทาง
ไปแข่งขันกิจกรรมร้อยมาลัย ม.ต้น งานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี
โดยการควบคุมของนางหนูเตียง  มาเพชร

ยอดเยาวชน

โรงเรียนขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่จะเดินทางไป
แข่งขันประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.ปลาย งานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ควบคุมโดย นางอัจฉราวรรณ  แก้วกำมา

นายก อบจ.เยี่ยมชมกิจกรรมอบรมครูสอนเด็กปฐมวัย

 

ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวาณิชกพงษ์  เยียมชมการจัดกิจกรรมอบรมครูสอนเด็กปฐมวัย ของ อบจ.ขอนแก่น ที่หอประชุมโรงเรียนโนนหันวิทยายน

 

ศึกษานิเทศก์ติดตามโครงการอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ติดตามนักเรียนโครงการอ่านออกเขจียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

อ่านเพิ่มเติม: ศึกษานิเทศก์ติดตามโครงการอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

การประกวดร้อยมาลัย งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 22

ผลงานการประกวดร้อยมาลัยของนักเรียน ระดับ ม.ต้น และระดับม.ปลาย 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 22 ที่อิมแพคเมืองทองธานี วันที่ 2 สิงหาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม: การประกวดร้อยมาลัย งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 22

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 22

โรงเรียนโนนหันวิทยายน ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 22 ในหัวข้อ "ร้อยรัก ร้อยมาลัย รวมในเป็นหนึ่ง"

อ่านเพิ่มเติม: งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 22

โครงการลูกเสือ-ยุวกาชาดอาสา ต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 30 มิถุนายน 2557  โรงเรียนโนนหันวิทยายน โดยงานอนามัยโรงเรียนและงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดอาสาต้านภัยยาเสพติด ที่ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนโนนหันวิทยายน  โดยนางประนอม  ฮมแสน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการลูกเสือ-ยุวกาชาดอาสา ต้านภัยยาเสพติด

กิจกรรมโรงเรียน

13 สิงหาคม 2557 โรงเรียนจัดอบรมขยายผลหลักสูตร"การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา"
"การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" "การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ"
"การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการรียนรู้ท้องถิ่นสู่อาเซียน"
6-7 สิงหาคม 2557 โรงเรียนจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร: อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ นวัตกรรมและ
การพัฒนา
การเรียนรู้บนเครือข่าย การสร้างบทเรียนเว็บเคว็สท์ด้วยโปรแกรมจูมล่า,
การผลิตสื่อวีดีทัศน์, การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการสอนผ่านเครือข่าย
4-14 สิงหาคม 2557 โรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร จำนวนกว่า 700 คน
1-3  สิงหาคม 2557 นักเรียนจำนวน 6 คน เดินทางไปแข่งขันกิจกรรมร้อยมาลัย ม.ต้นและม.ปลาย
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ที่อิมแพค เมืองทองธานี
11-14  กรกฎาคม 2557 วันหยุดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
10 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
9 กรกฎาคม 2557 ประเมินครูช่วยสอน
8 กรกฎาคม 2557 สอบเด็กเก่งท้องถิ่น  นักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
7 กรกฎาคม 2557 ประเมินครูช่วยสอน
4 กรกฎาคม 2557 ประเมินครูช่วยสอน
2 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมอบรมเจ้าที่ปฏิคมโรงเรียน
1 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตน ในวันคล้ายวงันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
30 มิถุนายน 2557 กิจกรรมอบรมลูกเสือ-ยุวกาชาดอาสาต้านภัยยาเสพติด
26  มิถุนายน 2557 กิจกรรมวันสุนทรภู่และการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
19  มิถุนายน 2557 กิจกรรมวันไหว้ครู
28 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมโรงเรียนปลอดควันบุหรี่
23 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมเปิดธนาคารโรงเรียน ร่วมกับธนาคารออมสิน
21 พฤษภาคม 2557 อบรมเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน
16 พฤษภาคม 2557 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
14-15 พฤษภาคม 2557 โครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ
ปรับพื้นฐานสูาการเรียนรู้ นักเรียน ม.1 และ ม.4 
12 พฤษภาคม 2557 ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

ภาพกิจกรรม

Login Formกำลังออนไลน์

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ธนาคารโรงเรียน

ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนประกาศ
นโยบายโรงเรียนปลอดควันบุหรี่
กิจกรรมปฐมนิเทศและ
ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่
งานมอบใบประกาศนียบัตร
นักเรียนที่จบการศึกษา
ปีการศึกษา 2556
28 มีนาคม 2557
งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียน
ม.3 และม.6
งานผ้าป่าการศึกษา
27 กุมภาพันธ์ 2557
งานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำปี 2557
วันที่ 6-8 มกราคม 2557
งานวันขึ้นปีใหม่ 2557
กิจกรรมวันคริสต์มาส
ค่ายลูกเสือ
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
กิจกรรมแจกแท็บเล็บ นักเรียน
ม.1
   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้

นายประเวศ  เทศเรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
และคณะครูมอบเงินช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กชายจักรพงษ์  
มหามูล บ้านโนนศิลา ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น เนื่องจากไฟไหม้บ้านจำนวน 10,000 บาท ในวันที่ 
12 มิถุนายน ที่ผ่านมา

โครงการทอผ้าด้วยกี่กระตุก เป็นโครงการหนึ่งในการจัดการศึกษาในระบบ โดยการพัฒนาหลักสูตรวิชาเพิ่มเติม  การทอผ้าด้วยกี่กระตุก สำหรับนักเรียนรายวิชาเพิ่มเติมม.ต้น เปิดสอนต่อเนื่องจาก ม.1-3

โครงการสวนเกษตรอินทรีย์

โครงการสวนเกษตรอินทรีย์  จัดอยู่ในกลุ่มการจัดการศึกษาในระบบ ตามโครงการ SBMLD โดยการเปิดสอนเป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจร  อยู่ในระยะเริ่มดำเนินงาน

 

โครงการอบรมอาชีพชุมชน

โครงการอบรมอาชีพชุมชน เป็นาส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษานอกระบบตามโครงการ SBMLD ประกอบไปด้วย การเพาะเห็ดนางฟ้า  การทำปุ๋ยชีวภาพ  การทำนา  การเลี้ยงปลาดุก การทำดอกไม้  การทำขนม
Joomla templates by Joomlashine