วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายสุเทพ พงษ์ใหม่ นำคณะข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา ที่บริเวณลานหน้าเสาธงโรงเรียนโนนหันวิทยายน

การอบรมศึกษาดูงานโรงเรียน อบจ.เชียงราย 25/06/60

27_07_60พิธีลงนามประกาศเจตนารมย์

พิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ และตั้งปณิธานน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของคณะผู้บริหาร และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา 
นำโดยนายสุเทพ พงษ์ใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน 
วันที่ 27 กรกฏาคม 2560


60_07_27กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายสุเทพ  พงษ์ใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา
ที่บริเวณลานหน้าเสาธงโรงเรียนโนนหันวิทยายน 


60_06_30กิจกรรมสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตน

กิจกรรมสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องในวันคล้ายวัยสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ที่สนามโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู


 

60_06_26กิจกรรมวันสุนทรภู่

 
กิจกรรมวันสุนทรภู่โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


 

 

Page 1 of 16

18 ส.ค. 60  งานนิทรรศการทางวิชาการเปิดบ้านสู่ชุมชน ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560

11 ส.ค.60

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
17-21 ก.ค.60 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
4 ก.ค.60 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพบนักเรียน 
30 มิ.ย.60 ร่วมสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตนในวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ
25-30 มิ.ย.60 กรรมการบริหาร กรรมการวิชาการ อบรมศึกษาดูงานโรงเรียนสอนคิด
มุ่งผลิตนักคิดอนาคต ที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
19-21 มิ.ย.60 ร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
16 มิ.ย.60 ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จ.ขอนแก่น
12-13 มิ.ย.60 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
8 มิ.ย.60 กิจกรรมวันไหว้ครู
1 มิ.ย.60 การนิเทศติดตามและตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายสถานศึกษาประจำปี 2559

 

มุมสวย ๆ ในโนนหันวิทยายน

โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA


           

ห้องเรียนดินไทย  จำหน่ายแจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  มงกุฎดอกไม้
ของชำร่วย เข็มกลัด  ช่อดอกไม้ผลิตจากดินไทย โดยนักเรียนสมาชิก
ห้องเรียนดินไทยกลุ่มลดเวลาเรียน ติดต่อได้ที่แอดมินเพจห้องเรียนดินไทย 
หรือไลน์ไอดี  aree.info ดูตัวอย่างสินค้าที่ห้องเรียนดินไทย

ธนาคารโรงเรียน

ลงชื่อเข้าระบบ 

กิจกรรมเด่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดภาค 5 และ 6 ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าเฝ้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ

 
นางสาวชนัญธิดา  บุญสะอาด  นักเรียนชั้น ม.6/3
ได้รับเกียรติบัตร คะแนนสูงสุดในลำดับที่ 2 (จ.ขอนแก่น)
งานมหกรรมทดสอบภาษาอังกฤษ J PRE TCAS ครั้งที่2 สถาบันกวดวิชา เจ โนว์เลจ
แหล่งเรียนรู้

 

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ศูนย์ทอผ้าด้วยกี่กระตุก
แปลงสาธิตการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ห้องอาเซียนศึกษา
ห้องสมุดกาญจนาภิเษก
ธนาคารโรงเรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
รายงานการประเมินโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางอารี  ราชสาร
การพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางอารี  ราชสาร
บทคัดย่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) นางณัฐชา  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นเทคนิค KWDL  ของ นายสนธยา  เสนามนตรี
รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสื่อประสม เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของ นายศุภชัย  มาลาศิลป์
การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค MIA ของ นางน้ำฝน  บุตรบุรี
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  พัฒนาโดย นายเฉลิมเกียรติ  กัวะขุนทด
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พัฒนาโดย นางรุ่งเรือง  แสนขันธ์

 

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ผักไฮโดรโปนิกส์ บ้านนาสีนวล
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงพยาบาลชุมชนโนนสะอาด 
วัดแจ้งสว่างนอก พระธาตุหลวงเมืองชุมแพ
วัดแจ้งสว่างใน หลวงปู่พระครูเหล็ก
วัดโพธิ์ศรี บ้านร่องแซง
  แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพได้รับการาสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการประสานงบประมาณของ นายบุรินทร์  ศรีตรัย สจ.จังหวัดขอนแก่น

ห้องเรียนดินไทย ร้านค้าจำหน่ายดอกไม้ดินไทย โดยนักเรียนกลุ่มเพิ่มเวลารู้  ติดตามได้ที่เพจ ห้องเรียนดินไทย

 

 

โครงการ SBMLD

โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาเพิ่มเติม
โครงการอบรมอาชีพท้องถิ่น
โครงการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
โครงการพัฒนาห้องสมุด
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

สถิติคนเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday46
mod_vvisit_counterYesterday44
mod_vvisit_counterThis week290
mod_vvisit_counterLast week385
mod_vvisit_counterThis month963
mod_vvisit_counterLast month1420
mod_vvisit_counterAll days72095

Online Now: 2
Your IP: 54.80.41.172
,
Today: สิงหาคม 17, 2017
Joomla templates by Joomlashine