ผู้บริหารโรงเรียน

      นายประเวศ  เทศเรียน
      ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริการ

 

ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวาณิชกพงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็น
ประธานพิธีเปิดงานสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชน นิทรรศการถนนวิชาการ ครั้งที่ 4
เปิดป้ายหอประชุม และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 12 กันยายน 2557 ที่
โรงเรียนโนนหันวิทยายน

 


 

กิจกรรมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารจาก 16 สถาบัน ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนโนนหันวิทยายน

อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร


 

 

โรงเรียนโนนหันวิทยายนประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่

                                         กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่

ภาพกิจกรรม

นายก อบจ.เยี่ยมชมกิจกรรมอบรมครูสอนเด็กปฐมวัย

 

ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวาณิชกพงษ์  เยียมชมการจัดกิจกรรมอบรมครูสอนเด็กปฐมวัย ของ อบจ.ขอนแก่น ที่หอประชุมโรงเรียนโนนหันวิทยายน

 

ศึกษานิเทศก์ติดตามโครงการอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ติดตามนักเรียนโครงการอ่านออกเขจียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

อ่านเพิ่มเติม: ศึกษานิเทศก์ติดตามโครงการอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

การประกวดร้อยมาลัย งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 22

ผลงานการประกวดร้อยมาลัยของนักเรียน ระดับ ม.ต้น และระดับม.ปลาย 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 22 ที่อิมแพคเมืองทองธานี วันที่ 2 สิงหาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม: การประกวดร้อยมาลัย งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 22

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 22

โรงเรียนโนนหันวิทยายน ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 22 ในหัวข้อ "ร้อยรัก ร้อยมาลัย รวมในเป็นหนึ่ง"

อ่านเพิ่มเติม: งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 22

โครงการลูกเสือ-ยุวกาชาดอาสา ต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 30 มิถุนายน 2557  โรงเรียนโนนหันวิทยายน โดยงานอนามัยโรงเรียนและงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดอาสาต้านภัยยาเสพติด ที่ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนโนนหันวิทยายน  โดยนางประนอม  ฮมแสน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการลูกเสือ-ยุวกาชาดอาสา ต้านภัยยาเสพติด

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
รายงานการประเมินโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางอารี  ราชสาร
การพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางอารี  ราชสาร
 

 

Login Formกำลังออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ธนาคารโรงเรียน

Vinaora Visitors Counter

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

บทเรียนเว็บเคว็สท์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวสุภิศรา  เจ่นไร่
นางสาวนิภาภรณ์  วรรณวิจิตร
นางสาวขนิษฐา  ขวกเขียว
นางสาวปารวี  อ่อนทึกภูมิ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางรุ่งเรือง  แสนขันธ์
นางสาววันเพ็ญ  กงสะเด็น
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางอุบล  สมท่า
นางเอื้อพงศ์  เฉลิมเล่า
นางลัดดา  กรวิรัตน์
นางสาวเกศินี  นามไพร
นางสาวโชติภรณ์  ลีเวียง
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
นายประจักษ์  บรรยง
นายจรัลย์  ประเสริฐ
นายกฤษฎา  ขันธะ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาววาสิตา  หาดไชย
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
นายขวัญชัย  ราชสาร ครูขวัญดอทเน็ต
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
บทเรียนเว็บเคว็สท์ เรื่อง สวนเกษตรอินทรีย์
นางหนูเตียง  มาเพชร 
นายณัฎฐกฤต  วงศ์ศรีวอ
นายเฉลิมเกียรติ   กัวะขุนทด
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางน้ำฝน  บุตรบุรี
นางอนงค์  วงศ์ศรีวอ
 

ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนประกาศ
นโยบายโรงเรียนปลอดควันบุหรี่
กิจกรรมปฐมนิเทศและ
ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่
งานมอบใบประกาศนียบัตร
นักเรียนที่จบการศึกษา
ปีการศึกษา 2556
28 มีนาคม 2557
งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียน
ม.3 และม.6
งานผ้าป่าการศึกษา
27 กุมภาพันธ์ 2557
งานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำปี 2557
วันที่ 6-8 มกราคม 2557
งานวันขึ้นปีใหม่ 2557
กิจกรรมวันคริสต์มาส
ค่ายลูกเสือ
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
กิจกรรมแจกแท็บเล็บ นักเรียน
ม.1
   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้

นายประเวศ  เทศเรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
และคณะครูมอบเงินช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กชายจักรพงษ์  
มหามูล บ้านโนนศิลา ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น เนื่องจากไฟไหม้บ้านจำนวน 10,000 บาท ในวันที่ 
12 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ยอดเยาวชน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกิจกรรมประดิษฐ์
ร้อยมาลัย ม.ต้น งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ
ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี
โดยการควบคุมของนางหนูเตียง  มาเพชร

ยอดเยาวชน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกิจกรรมประดิษฐ์
ร้อยมาลัย ม.ต้น งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ
ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี
ควบคุมโดย นางอัจฉราวรรณ  แก้วกำมา

Latest News

โครงการทอผ้าด้วยกี่กระตุก เป็นโครงการหนึ่งในการจัดการศึกษาในระบบ โดยการพัฒนาหลักสูตรวิชาเพิ่มเติม  การทอผ้าด้วยกี่กระตุก สำหรับนักเรียนรายวิชาเพิ่มเติมม.ต้น เปิดสอนต่อเนื่องจาก ม.1-3

โครงการสวนเกษตรอินทรีย์

โครงการสวนเกษตรอินทรีย์  จัดอยู่ในกลุ่มการจัดการศึกษาในระบบ ตามโครงการ SBMLD โดยการเปิดสอนเป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจร  อยู่ในระยะเริ่มดำเนินงาน

 

โครงการอบรมอาชีพชุมชน

โครงการอบรมอาชีพชุมชน เป็นาส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษานอกระบบตามโครงการ SBMLD ประกอบไปด้วย การเพาะเห็ดนางฟ้า  การทำปุ๋ยชีวภาพ  การทำนา  การเลี้ยงปลาดุก การทำดอกไม้  การทำขนม
Joomla templates by Joomlashine