วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 โครงการอบรมอาชีพท้องถิ่น 9 หลักสูตร ตามนโยบายการจัดการศึกษานอกระบบ การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น


 

นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เป็นตัวแทนโรงเรียนโนนหันวิทยายน
รับโล่รางวัลศูนย์ฝึกย่อย ระดับดีเยี่ยม ของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก
ที่ 23 ประจำปี 2557 จากมณฑลทหารบกที่ 23

::มุมข่าวสาร::

                                                                                                                                          

::ข่าวสำหรับนักเรียน::

13-14 ส.ค.58 โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ "ค่ายพัฒนาทักษะการจัดสวน"

11 ส.ค. 58   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

7-8 ส.ค.58   โครงการค่ายเด็กดีมีภาวะผู้นำ

3-7 ส.ค.58  สัปดาห์อาเซียน

3 ส.ค.58      โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร การสร้างสื่อโดยการมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและ
                  นักเรียน

29  ก.ค.58   โครงการอบรมจราจร 

27-28 ก.ค.58 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ "ค่ายอบรมคอมพิวเตอร์"

18 ก.ค.58    โครงการอบรมอาชีพท้องถิ่น

1 ก.ค.58      กิจกรรมสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตนในวันคล้ายวัยสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

26 มิ.ย.58    กิจกรรมวันสุนทรภู่

11 มิ.ย.58    กิจกรรมไหว้ครู

29 พ.ค.58    งานแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นรอบคัดเลือก 

11  พ.ค.58   เปิดเรียน/รับตารางเรียน 

7-8 พ.ค.58   เข้าค่ายวิชาการ"ปรับพื้นฐานสู่กระบวนการเรียนรู้" ม.1 และ ม.4 ทุกคน 

6 พ.ค.58         ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 

27-30 เม.ย.,1 พ.ค.58  ครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ. 4  


อ่านข่าวทั้งหมด ::ข่าวสำหรับนักเรียน::

 

::ข่าวสำหรับครู จนท.::
15-19 มิ.ย. 2558 ครูจำนวน 8 คน อบรมทำผลงานวิชาการ
13-14 มิ.ย.2558 อบรมการสอนแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
                       การงาน 
7-8 มิ.ย.2558   อบรมการสอนแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
                      สังคมศึกษา
7-8 พ.ค.2558  อบรม EGP (รองประนอม, ครูอุบล, ครูนิพาพันธ์, ครูเสาวนี)
6-8 พ.ค.2558  อบรมโครงงานความร่วมมือของเชฟรอนในประเทศไทย (ครูเอื้อพงศ์, ครูเกศินี,
                     ครูโชติภรณ์, ครูวรินทร, ครูรุ่งเรือง, ครูวันเพ็ญ)
7-8 พ.ค.58     อบรมงานวิจัยในชั้นเรียน (ครูหนูเตียง, ครูน้ำฝน)
6 พ.ค.58        ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่/ประชุมบุคลากร
29-30 เม.ย.58  อบรมทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ อบจ.ขอนแก่น (รองเจริญชัย,
                   ครูอารี ครูเอื้อพงศ์ ครูขวัญชัย ครูบุญทรง ครูอัจฉราวรรณ ครูฉวีวรรณ)

  อ่านข่าวทั้งหมด

 

::ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ::
 
การคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-3 รองชนะเลิศอัน 1 ระดับเหรียญทอง
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-6 รองชนะเลิศอัน 2 ระดับเหรียญเงิน
ตัดต่อภาพยนตร์ รางวัลระดับเหรียญเงิน
สวนถาดแห้ง รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
โครงงานศิลปะ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
การร้อยมาลัย ม.1-3 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
โครงงานภาษาไทย รางวัลเหรียญเงิน
อ่านเอาเรื่อง ม.4-6 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558
   
รางวัลรองชนะเลิศการจัดสวนถาดแห้ง ประเภททีมผสม โดย น.ส.กาญจนา  
ฝ่ายสิงห์ (นักเรียน) นางอารี  ราชสาร (ครู) นางลัดดา  กรวิรัตน์ (ผู้ปกครอง)
นายสุวิไชย  ศรีเสน (ฝ่ายบริหาร อปท.) งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558
   

โครงการพัฒนาบุคลากร เทคนิคการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน

วันที่ 23 มีนาคม 2558 โรงเรียนจัดการ อบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนโนนหันวิทยายน

งานปัจฉิมนิเทศ

งานปัจฉิมเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จะจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุม โรงเรียนโนนหันวิทยายน
อ่านเพิ่มเติม: งานปัจฉิมนิเทศ

บุคลากรศึกษาดูงานที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรโรงเรียนโนนหันวิทยายน ศึกษาดูงานที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

 

อ่านเพิ่มเติม: บุคลากรศึกษาดูงานที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

คณะครูจัดกิจกรรมนันทนาการที่เกาะช้าง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรโรงเรียนโนนหันวิทยายน จัดกิจกรรมนันทนาการที่เกาะช้าง หลังการศึกษาดูงานที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

 

อ่านเพิ่มเติม: คณะครูจัดกิจกรรมนันทนาการที่เกาะช้าง

กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวาณิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันพบผู้ปกครอง
อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง

การศึกษาดูงานโครงการ SBMLD

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครูที่รับผิดชอบโครงการ SBMLD ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง จ.หนองคาย
อ่านเพิ่มเติม: การศึกษาดูงานโครงการ SBMLD

อบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วันที่ 8-9 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนโนนหันวิทยายน

 

อ่านเพิ่มเติม: อบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

กิจกรรมแนะแนวน้องพี่สัมพันธ์

กิจกรรมแนะแนวน้องพี่สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโนนหันวิทยายน

 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมแนะแนวน้องพี่สัมพันธ์

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โรงเรียนจัดกิจกรรมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวามหาราช ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนโนนหันวิทยายน

 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

การนิเทศติดตามงานวิชาการ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นิเทศงานวิชาการ และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม: การนิเทศติดตามงานวิชาการ

Page 1 of 2

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
รายงานการประเมินโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางอารี  ราชสาร
การพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางอารี  ราชสาร
 

 

โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์
แผนผังโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ตราประจำโรงเรียน
เพลงสถาบัน
   
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายปกครอง                     

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริการ
   
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์              
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระการอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
 
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้ "Like"
พัฒนาโดย ครูวิไลวรรณ  แจ้งจำรัส

บทเรียนออนไลน์ ชุด อาหารที่เหมาะสมกับวัย

พัฒนาโดย ครูศราวุฒิ  หาดไชย


CAI เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต
พัฒนาโดย ครูอุทุมพร  ทุมมี
 

ธนาคารโรงเรียน

ลงชื่อเข้าระบบสถิติคนเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday56
mod_vvisit_counterYesterday53
mod_vvisit_counterThis week452
mod_vvisit_counterLast week1645
mod_vvisit_counterThis month4021
mod_vvisit_counterLast month3929
mod_vvisit_counterAll days20662

Online Now: 1
Your IP: 54.91.171.216
,
Today: กรกฎาคม 30, 2015

นางสาวกาญจนา  ฝ่ายสิงห์ นางอารี  ราชสาร
นางลัดดา  กรวิรัตน์ และนายสุวิไชย  ศรีเสน
รองชนะเลิศอันดับ 2 การจัดสวนถาดแบบแห้ง
ประเภททีมผสม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกิจกรรม
ประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.ต้น งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วม
การแข่งขันระดับประเทศที่อิมแพ็คเมืองทองธานี 
ฝึกสอนโดยนางหนูเตียง  มาเพชร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกิจกรรม
ประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.ปลาย งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เข้าร่วม
การแข่งขันระดับประเทศที่อิมแพ็คเมืองทอง
ธานี 
ฝึกสอนโดยนางอัจฉราวรรณ แก้วกำมา
โครงงานสังคมศึกษา ระดับ ม.ต้น
ฝึกสอนโดย นางสาวเสาวนีย์  นามจันดา
การประดิษฐ์ของใช้ที่เน้นเอกลักษณ์ไทย
ฝึกสอนโดย นายณัฏฐกฤต  วงษ์ศรีวอ
นักเรียนชุมนุมทรายสีในแก้วใส กับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557
นักเรียนชุมนุมทรายสีในแก้วใส กับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันจัดสวนแก้ว ระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557
กิจกรรมธรรมะเอาชนะยาเสพติด
1
5  มิถุนายน 2558
ลานกีฬาต้านยาเสพติด
11  มิถุนายน 2558
 

พิธีไหว้ครู

11  มิถุนายน  2558


กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวามหาราช  
ณ หอประชุม
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
4 ธันวาคม 2557
กิจกรรมวันเอดส์โลก
โดยงานอนามัยโรงเรียน
ณ บริเวณหน้าเสาธง
28 พฤศจิกายน 2557
การนิเทศติดตามงานวิชาการ
คณะศึกษานิเทศก์ อบจ.
ขอนแก่น
24 พฤศจิกายน 2557

การอบรมวิเคราะห์ข้อสอบ
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
21 พฤศจิกายน 2557

ผอ.สุเทพ  พงษ์ใหม่
เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โนนหันวิทยายนเป็นวันแรก

งานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการ
ประเวศ เทศเรียน
4
 พฤศจิกายน 2557
  ผอ.ประเวศ  เทศเรียน
กราบนมัสการเจ้าคณะ
อำเภอชุมแพ เพื่อลาไป
ดำรงตำแหน่ง ผอ.ร.ร.
เมืองพลพิทยาคม 
นักเรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 6 ศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้โบราณคดี
บ้านเชียง
การอบรมงานฝีมือ
โครงการพัฒนาหลักสูตร
วิชาเพิ่มเติม SBMLD
21 สิงหาคม 2557
กิจกรรมวันสุนทรภู่
26 มิถุนายน 2557
กิจกรรมวันแม่
12 สิงหาคม 2557
อบรมพัฒนาหลักสูตร
13 สิงหาคม 2557
ค่ายพุทธธรรม
29-30 กรกฎาคม 2557
อบรมพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้บนเครือข่าย
6-7 สิงหาคม 2557
งานประกาศโรงเรียน
ปลอดควันบุหรี่

โครงการทอผ้าด้วยกี่กระตุก เป็นโครงการหนึ่งในการจัดการศึกษาในระบบ โดยการพัฒนาหลักสูตรวิชาเพิ่มเติม  การทอผ้าด้วยกี่กระตุก สำหรับนักเรียนรายวิชาเพิ่มเติมม.ต้น เปิดสอนต่อเนื่องจาก ม.1-3

โครงการสวนเกษตรอินทรีย์

โครงการสวนเกษตรอินทรีย์  จัดอยู่ในกลุ่มการจัดการศึกษาในระบบ ตามโครงการ SBMLD โดยการเปิดสอนเป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจร  อยู่ในระยะเริ่มดำเนินงาน

โครงการอบรมอาชีพชุมชน

โครงการอบรมอาชีพชุมชน เป็นาส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษานอกระบบตามโครงการ SBMLD ประกอบไปด้วย การเพาะเห็ดนางฟ้า  การทำปุ๋ยชีวภาพ  การทำนา  การเลี้ยงปลาดุก การทำดอกไม้  การทำขนม
Joomla templates by Joomlashine