ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวาณิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบปะผู้ปกครองนักเรียนในกิจกรรมวันพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนหันวิทยายน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายและผู้ปกครองนักเรียนกว่าหนึ่งพันคนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวม่วงขาว
วันที่ 9 เมษายน 2559 ทอดผ้าป่าการศึกษา
เพื่อจัดหาทุนสร้างโดมลานเอนกประสงค์
พิธีเปิดอาคารหลังใหม่และงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า
 

15 ก.พ.2559

คณะกรรมกาารประเมินคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบทบทวนผล
การประเมินมาตรฐานการศึกษา

25 ม.ค.2559

ส่งผลการเรียนซ้ำครั้งที่ 1

23 ม.ค.2559

 

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวาณิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการสอนเสริม นักเรียน ม.4 และ
ม.5 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
18-22 ม.ค.2559 โครงการติวสอบโอเน็ต นักเรียนชั้น ม.6 
18-19 ม.ค.2559 ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาต นักเรียน ม.3 ม.4 ม.5 หยุดเรียน

15 ม.ค.2559

วันพบผู้ปกครอง โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวาณิชกพงษ์ พบปะ
ผู้ปกครอง
13 ม.ค.2559 การตรวจเยี่ยมสังเกตการสอนของผู้เชี่ยวชาญ โครงการ
13 ม.ค.2559

การนิเทศติดตามโครงการอ่านออกเขียนได้ 100%
โดยคณะศึกษานิเทศก์ อบจ.ขอนแก่น 
30 ธ.ค.2558 กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันปีใหม่
25,28,29 ธ.ค.2558 สอบกลางภาคภาคเรียนที่ 2/2558
18 ธ.ค.2558 พิธีเปิดงานกีฬาภายในครั้งที่ 35 
15-18  ธ.ค.2558  กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
14 ธ.ค.2558 การนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย
จากสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
10-13 ธ.ค.2558 คณะครูศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทำ
ที่โรงเรียนแม่อายวิทยาคม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย และโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย จ.เชียงใหม่
5 ธ.ค.2558 ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติที่อำเภอชุมแพ
4 ธ.ค.2558  งานวันพ่อแห่งชาติ ที่หอประชุมโรงเรียนโนนหันวิทยายน

59_01_29มหกรรมการศึกษาท้องถิ่นรอบคัดเลือก

 
 โรงเรียนโนนหันวิทยายน ส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นรอบคัดเลือก ประจำปี 2559 ที่โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา และได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค จำนวน 7 รายการ ได้แก่ การคัดลายมือ ม.4-6  การพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-6  โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-3  โครงงานศิลปะ ม.1-3  โครงงานศิลปะ ม.4-6 การแสดง ม.1-6 การประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-3

59_01_15กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง

กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558  จัดในวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนหันวิทยายน  โดย ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวาณิชกพงษ์ฺ  ได้มาพบปะกับผู้ปกครองนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม: 59_01_15กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง

การนิเทศติดตามการเรียนการสอน

บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย นิเทศติดตามการเรียนการสอน โครงการ Thailand Partnership intiative Chevron Enjoy Science "สนุกวิทย์  พลังคิด  เพื่ออนาคต" วันที่ 13 มกราคม 2559 เข้าสังเกตการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สอนโดยนางสาวเกศินี  นามไพร  วิชาคณิตศาสตร์ โดยนางรุ่งเรือง  แสนขันธ์  และนางสาววันเพ็ญ  กงสะเด็น โดยมีศึกษานิเทศก์  นางกัลยารัตน์  ไวคำ และนางประทุมมา คำละมูล   ร่วมสังเกตการณ์

การนิเทศติดตามงานโครงการอ่านออกเขียนได้ 100 %

นางเทวา  ตั้งวาณิชกพงษ์  หัวหน้าคณะศึกษานิเทศก์และคณะเข้านิเทศติดตามงานโครงการอ่านออกเขียนได้ 100% โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 คน 

Page 1 of 11

มุมสวย ๆ ในโนนหันวิทยายน

โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA


ธนาคารโรงเรียน

 
นายวุฒิศักดิ์  อุ่นเวียง รางวัลชนะเลิศการ
ประกวดวาดภาพระบายสี สพม.25 เป็น
ตัวแทนแข่งขันระดับภาค ปี 2558
ฝึกสอนโดย นายสมภพ  แสนมณี
อ่านเพิ่มเติม คนเด่น

ลงชื่อเข้าระบบ 

แหล่งเรียนรู้

 

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ศูนย์ทอผ้าด้วยกี่กระตุก
แปลงสาธิตการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ห้องอาเซียนศึกษา
ห้องสมุดกาญจนาภิเษก
ธนาคารโรงเรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์

กิจกรรมเด่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดภาค 5 และ 6 ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าเฝ้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
รายงานการประเมินโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางอารี  ราชสาร
การพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางอารี  ราชสาร
บทคัดย่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) นางณัฐชา  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นเทคนิค KWDL  ของ นายสนธยา  เสนามนตรี
รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสื่อประสม เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของ นายศุภชัย  มาลาศิลป์
การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค MIA ของ นางน้ำฝน  บุตรบุรี

 

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ผักไฮโดรโปนิกส์ บ้านนาสีนวล
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงพยาบาลชุมชนโนนสะอาด 
วัดแจ้งสว่างนอก พระธาตุหลวงเมืองชุมแพ
วัดแจ้งสว่างใน หลวงปู่พระครูเหล็ก
วัดโพธิ์ศรี บ้านร่องแซง

โครงการ SBMLD

โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาเพิ่มเติม
โครงการอบรมอาชีพท้องถิ่น
โครงการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
โครงการพัฒนาห้องสมุด
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

สถิติคนเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4
mod_vvisit_counterYesterday39
mod_vvisit_counterThis week4
mod_vvisit_counterLast week496
mod_vvisit_counterThis month952
mod_vvisit_counterLast month2154
mod_vvisit_counterAll days38828

Online Now: 1
Your IP: 54.146.221.231
,
Today: กุมภาพันธ์ 14, 2016
Joomla templates by Joomlashine