ผู้บริหารโรงเรียน

      นายประเวศ  เทศเรียน
      ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริการ

โรงเรียนโนนหันวิทยายนประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่

                                         กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่

ยอดเยาวชน

โรงเรียนขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่จะเดินทาง
ไปแข่งขันกิจกรรมร้อยมาลัย ม.ต้น งานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี
โดยการควบคุมของนางหนูเตียง  มาเพชร

ยอดเยาวชน

โรงเรียนขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่จะเดินทางไป
แข่งขันประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.ปลาย งานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ควบคุมโดย นางอัจฉราวรรณ  แก้วกำมา

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านโดนไฟไหม้

นายประเวศ  เทศเรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
และคณะครูมอบเงินช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กชายจักรพงษ์  
มหามูล บ้านโนนศิลา ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น เนื่องจากไฟไหม้บ้านจำนวน 10,000 บาท ในวันที่
12 มิถุนายน ที่ผ่านมา

โครงการลูกเสือ-ยุวกาชาดอาสา ต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 30 มิถุนายน 2557  โรงเรียนโนนหันวิทยายน โดยงานอนามัยโรงเรียนและงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดอาสาต้านภัยยาเสพติด ที่ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนโนนหันวิทยายน  โดยนางประนอม  ฮมแสน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการลูกเสือ-ยุวกาชาดอาสา ต้านภัยยาเสพติด

ปฏิทินการอบรมบุคลากร

19-20  กรกฎาคม 2557 ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์  จำนวน 24 คน อบรม STEMS เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่โรงแรมวีวัชญ์  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
14-18  กรกฎาคม 2557 นายประเวศ  เทศเรียน  นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ  นางอารี  ราชสาร  อบรมการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านอาชีพ ที่โรงแรมตักศิลา จ.มหาสารคาม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 นางประนอม  ฮมแสน  นางโกศล  ราษฎร์เหนือ นางวรินทร  พรมขันธ์ อบรม
วันที่ 22-24 มิถุนายน 2557 นายประเวศ  เทศเรียน  นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ นางอารี  ราชสาร นางธัญญา  กฤตานนท์  นางวรินทร  พรมขันธ์  นายดำรง  อ่อนอภัย  นางสาวอุไรวรรณ  ต่ำใต้  นางสาวศศิธร  กรงกลาง  อบรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่อง ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น
วันที่ 18-21 มิถุนายน 2557 นางน้ำฝน  บุตรบุรี  อบรมเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
ที่โรงแรมบางกอกพาเลซ กทม.
วันที่ 12-16 มิถุนายน 2557 นางอารี  ราชสาร  อบรมปรับปรุงผลงานครูเชี่ยวชาญ 
ที่โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 10-14 มิถุนายน 2557 นายประเวศ  เทศเรียน  นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ
และนางอัจฉราวรรณ  แก้วกำมา อบรมการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อความเลิศทางอาชีพ
วันที่ 2-6 มิถุนายน 2557 นายประเวศ  เทศเรียน และนายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ
ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและทบทวนหลักสูตร
สถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกาาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ 14-17 พฤษภาคม 2557                                                                         นายขวัญชัย  ราชสาร  อบรมการป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดที่ จังหวัดนครนายก

 

กิจกรรมโรงเรียน

1-3  สิงหาคม 2557 นักเรียนจำนวน 6 คน เดินทางไปแข่งขันกิจกรรมร้อยมาลัย ม.ต้นและม.ปลาย งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ที่อิมแพค เมืองทองธานี
11-14  กรกฎาคม 2557 วันหยุดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
10 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
9 กรกฎาคม 2557 ประเมินครูช่วยสอน
8 กรกฎาคม 2557 สอบเด็กเก่งท้องถิ่น  นักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
7 กรกฎาคม 2557 ประเมินครูช่วยสอน
4 กรกฎาคม 2557 ประเมินครูช่วยสอน
2 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมอบรมเจ้าที่ปฏิคมโรงเรียน
1 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตน ในวันคล้ายวงันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
30 มิถุนายน 2557 กิจกรรมอบรมลูกเสือ-ยุวกาชาดอาสาต้านภัยยาเสพติด
26  มิถุนายน 2557 กิจกรรมวันสุนทรภู่และการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
19  มิถุนายน 2557 กิจกรรมวันไหว้ครู
28 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมโรงเรียนปลอดควันบุหรี่
23 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมเปิดธนาคารโรงเรียน ร่วมกับธนาคารออมสิน
21 พฤษภาคม 2557 อบรมเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน
16 พฤษภาคม 2557 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
14-15 พฤษภาคม 2557 โครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ
ปรับพื้นฐานสูาการเรียนรู้ นักเรียน ม.1 และ ม.4 
12 พฤษภาคม 2557 ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

Login Formกำลังออนไลน์

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ธนาคารโรงเรียน

ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนประกาศ
นโยบายโรงเรียนปลอดควันบุหรี่
กิจกรรมปฐมนิเทศและ
ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่
งานมอบใบประกาศนียบัตร
นักเรียนที่จบการศึกษา
ปีการศึกษา 2556
28 มีนาคม 2557
งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียน
ม.3 และม.6
งานผ้าป่าการศึกษา
27 กุมภาพันธ์ 2557
งานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำปี 2557
วันที่ 6-8 มกราคม 2557
งานวันขึ้นปีใหม่ 2557
กิจกรรมวันคริสต์มาส
ค่ายลูกเสือ
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
กิจกรรมแจกแท็บเล็บ นักเรียน
ม.1
   
   

โครงการทอผ้าด้วยกี่กระตุก เป็นโครงการหนึ่งในการจัดการศึกษาในระบบ โดยการพัฒนาหลักสูตรวิชาเพิ่มเติม  การทอผ้าด้วยกี่กระตุก สำหรับนักเรียนรายวิชาเพิ่มเติมม.ต้น เปิดสอนต่อเนื่องจาก ม.1-3

โครงการสวนเกษตรอินทรีย์

โครงการสวนเกษตรอินทรีย์  จัดอยู่ในกลุ่มการจัดการศึกษาในระบบ ตามโครงการ SBMLD โดยการเปิดสอนเป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจร  อยู่ในระยะเริ่มดำเนินงาน

 

โครงการอบรมอาชีพชุมชน

โครงการอบรมอาชีพชุมชน เป็นาส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษานอกระบบตามโครงการ SBMLD ประกอบไปด้วย การเพาะเห็ดนางฟ้า  การทำปุ๋ยชีวภาพ  การทำนา  การเลี้ยงปลาดุก การทำดอกไม้  การทำขนม
Joomla templates by Joomlashine