ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักการภารโรง ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว ส่วนหนึ่งของกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพ โรงเรียนโนนหันวิทยายน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
    
พิธียกช่อฟ้าหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ จากเงินผ้าป่าการศึกษา

 

13-16 ธ.ค.2559

กิจกรรมกีฬาภายใน ปรจำปีการศึกษา 2559
7-8 ธ.ค.2559 นักเรียนร่วมการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาค
7 ธ.ค.2559 ทดสอบวัดความรู้โอเน็ต ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
25 พ.ย.2559 กิจกรรมราชสดุดี
12-13 พ.ย.2559 กิจกรรมอบรมการใช้อุปกรณ์ทดลองฟิสิกส์ โดยวิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 ต.ค.2559 การประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการประเมฺินสมรรถนะรูปแบบใหม่ 
ที่ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่ต้องทราบ
23 ตุลาคม 2559 ร่วมงานวันปิยมหาราช ที่อำเภอชุมแพ
   

59_09_30งานเกษียณอายุราชการ นางประนอม ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน

วันที่ 30 กันยายน 2559  โรงเรียนจัดงานรักและผูกพันวันเกษียณอายุราชการ นางประนอม  ฮมแสน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน ณ หอประชุมโรงเรียนโนนหันวิทยายน

59_09_27งานเกษียณอายุราชการข้าราชการสังกัด อบจ.ขอนแก่น

                

งานเกษียณอายุราชการ บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 27 กันยายน 2559 ณ เซ็นทรัลขอนแก่น

59_09_10การอบรมประดิษฐ์ดอกไม้ดินญี่ปุ่น

                    
โรงเรียนโนนหันวิทยายน จัดอบรมหลักสูตรการทำดอกไม้ดินญี่ปุ่นและงานปั้นดินไทย         ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น วันที่ 10-11 กันยายน  2559

59_08_09 การอบรมงานปั้น

การอบรมงานปั้น กลุ่มสาระศิลปะ

Page 1 of 15

มุมสวย ๆ ในโนนหันวิทยายน

โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA


ธนาคารโรงเรียน

 
นายวุฒิศักดิ์  อุ่นเวียง รางวัลชนะเลิศการ
ประกวดวาดภาพระบายสี สพม.25 เป็น
ตัวแทนแข่งขันระดับภาค ปี 2558
ฝึกสอนโดย นายสมภพ  แสนมณี
อ่านเพิ่มเติม คนเด่น

ลงชื่อเข้าระบบ 

แหล่งเรียนรู้

 

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ศูนย์ทอผ้าด้วยกี่กระตุก
แปลงสาธิตการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ห้องอาเซียนศึกษา
ห้องสมุดกาญจนาภิเษก
ธนาคารโรงเรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์

กิจกรรมเด่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดภาค 5 และ 6 ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าเฝ้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
รายงานการประเมินโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางอารี  ราชสาร
การพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางอารี  ราชสาร
บทคัดย่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) นางณัฐชา  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นเทคนิค KWDL  ของ นายสนธยา  เสนามนตรี
รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสื่อประสม เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของ นายศุภชัย  มาลาศิลป์
การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค MIA ของ นางน้ำฝน  บุตรบุรี
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  พัฒนาโดย นายเฉลิมเกียรติ  กัวะขุนทด

 

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ผักไฮโดรโปนิกส์ บ้านนาสีนวล
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงพยาบาลชุมชนโนนสะอาด 
วัดแจ้งสว่างนอก พระธาตุหลวงเมืองชุมแพ
วัดแจ้งสว่างใน หลวงปู่พระครูเหล็ก
วัดโพธิ์ศรี บ้านร่องแซง
  แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพได้รับการาสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการประสานงบประมาณของ นายบุรินทร์  ศรีตรัย สจ.จังหวัดขอนแก่น

โครงการ SBMLD

โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาเพิ่มเติม
โครงการอบรมอาชีพท้องถิ่น
โครงการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
โครงการพัฒนาห้องสมุด
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

สถิติคนเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3
mod_vvisit_counterYesterday66
mod_vvisit_counterThis week135
mod_vvisit_counterLast week350
mod_vvisit_counterThis month281
mod_vvisit_counterLast month1610
mod_vvisit_counterAll days59353

Online Now: 1
Your IP: 54.147.236.192
,
Today: ธันวาคม 06, 2016
Joomla templates by Joomlashine