วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 การแข่งขันทักษะทางวิชาการรอบคัดเลือกงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โรงเรียนโนนหันวิทยายนได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค 4 รายการ คือ การจัดสวนถาดแห้ง การคัดลายมือระดับ ม.ปลาย โครงงานศิลปะ ระดับ ม.ต้น การร้อยมาลัย ระดับ ม.ต้น


 

นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เป็นตัวแทนโรงเรียนโนนหันวิทยายน
รับโล่รางวัลศูนย์ฝึกย่อย ระดับดีเยี่ยม ของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก
ที่ 23 ประจำปี 2557 จากมณฑลทหารบกที่ 23

::มุมข่าวสาร::

                                                                                                                                          

::ข่าวสำหรับนักเรียน::

11 มิ.ย.58    กิจกรรมไหว้ครู

29 พ.ค.58    งานแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นรอบคัดเลือก 

11  พ.ค.58      เปิดเรียน/รับตารางเรียน 

7-8 พ.ค.58      เข้าค่ายวิชาการ"ปรับพื้นฐานสู่กระบวนการเรียนรู้" ม.1 และ ม.4 ทุกคน 

6 พ.ค.58         ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 

27-30 เม.ย.,1 พ.ค.58  ครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ. 4  


อ่านข่าวทั้งหมด ::ข่าวสำหรับนักเรียน::

 

::ข่าวสำหรับครู จนท.::

11 มิ.ย. 2558     กิจกรรมไหว้ครู
13-14 มิ.ย.2558 อบรมการสอนแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
                       การงาน 
7-8 มิ.ย.2558   อบรมการสอนแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
                      สังคมศึกษา
7-8 พ.ค.2558  อบรม EGP (รองประนอม, ครูอุบล, ครูนิพาพันธ์, ครูเสาวนี)
6-8 พ.ค.2558  อบรมโครงงานความร่วมมือของเชฟรอนในประเทศไทย (ครูเอื้อพงศ์, ครูเกศินี,
                     ครูโชติภรณ์, ครูวรินทร, ครูรุ่งเรือง, ครูวันเพ็ญ)
7-8 พ.ค.58     อบรมงานวิจัยในชั้นเรียน (ครูหนูเตียง, ครูน้ำฝน)
6 พ.ค.58        ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่/ประชุมบุคลากร
29-30 เม.ย.58  อบรมทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ อบจ.ขอนแก่น (รองเจริญชัย,
                   ครูอารี ครูเอื้อพงศ์ ครูขวัญชัย ครูบุญทรง ครูอัจฉราวรรณ ครูฉวีวรรณ)

  อ่านข่าวทั้งหมด

 

::ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ::
 
การคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-3 รองชนะเลิศอัน 1 ระดับเหรียญทอง
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-6 รองชนะเลิศอัน 2 ระดับเหรียญเงิน
ตัดต่อภาพยนตร์ รางวัลระดับเหรียญเงิน
สวนถาดแห้ง รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
โครงงานศิลปะ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
การร้อยมาลัย ม.1-3 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
โครงงานภาษาไทย รางวัลเหรียญเงิน
อ่านเอาเรื่อง ม.4-6 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง

  

โครงการพัฒนาบุคลากร เทคนิคการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน

วันที่ 23 มีนาคม 2558 โรงเรียนจัดการ
อบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน

การอบรมพัฒนาบุคลากร กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้

 อบรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้
โดยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานปัจฉิมนิเทศ

งานปัจฉิมเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่จะจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

อ่านเพิ่มเติม: งานปัจฉิมนิเทศ

บุคลากรศึกษาดูงานที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรโรงเรียนโนนหันวิทยายนศึกษาดูงานที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

อ่านเพิ่มเติม: บุคลากรศึกษาดูงานที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

คณะครูจัดกิจกรรมนันทนาการที่เกาะช้าง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรโรงเรียนโนนหันวิทยายน จัดกิจกรรมนันทนาการที่เกาะช้าง หลังการศึกษาดูงานที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

อ่านเพิ่มเติม: คณะครูจัดกิจกรรมนันทนาการที่เกาะช้าง

กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวาณิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันพบผู้ปกครอง

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง

Page 1 of 3

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
รายงานการประเมินโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางอารี  ราชสาร
การพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางอารี  ราชสาร
 

 

โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์
แผนผังโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ตราประจำโรงเรียน
เพลงสถาบัน
   
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายปกครอง                     

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริการ
   
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์              
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระการอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
 
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้ "Like"
พัฒนาโดย ครูวิไลวรรณ  แจ้งจำรัส

บทเรียนออนไลน์ ชุด อาหารที่เหมาะสมกับวัย

พัฒนาโดย ครูศราวุฒิ  หาดไชย


CAI เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต
พัฒนาโดย ครูอุทุมพร  ทุมมี
 

ธนาคารโรงเรียน

ลงชื่อเข้าระบบสถิติคนเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday95
mod_vvisit_counterYesterday151
mod_vvisit_counterThis week1016
mod_vvisit_counterLast week486
mod_vvisit_counterThis month3382
mod_vvisit_counterLast month4465
mod_vvisit_counterAll days12368

Online Now: 2
Your IP: 54.145.167.92
,
Today: พฤษภาคม 29, 2015

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกิจกรรม
ประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.ต้น งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วม
การแข่งขันระดับประเทศที่อิมแพ็คเมืองทองธานี 
ฝึกสอนโดยนางหนูเตียง  มาเพชร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกิจกรรม
ประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.ปลาย งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เข้าร่วม
การแข่งขันระดับประเทศที่อิมแพ็คเมืองทอง
ธานี 
ฝึกสอนโดยนางอัจฉราวรรณ แก้วกำมา
โครงงานสังคมศึกษา ระดับ ม.ต้น
ฝึกสอนโดย นางสาวเสาวนีย์  นามจันดา
การประดิษฐ์ของใช้ที่เน้นเอกลักษณ์ไทย
ฝึกสอนโดย นายณัฏฐกฤต  วงษ์ศรีวอ
นักเรียนชุมนุมทรายสีในแก้วใส กับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557
นักเรียนชุมนุมทรายสีในแก้วใส กับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันจัดสวนแก้ว ระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557

กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง
ภาพกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
5 ธันวามหาราช  
ณ หอประชุม
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
4 ธันวาคม 2557
กิจกรรมวันเอดส์โลก
โดยงานอนามัยโรงเรียน
ณ บริเวณหน้าเสาธง
28 พฤศจิกายน 2557
การนิเทศติดตามงานวิชาการ
คณะศึกษานิเทศก์ อบจ.
ขอนแก่น
24 พฤศจิกายน 2557

การอบรมวิเคราะห์ข้อสอบ
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
21 พฤศจิกายน 2557

ผอ.สุเทพ  พงษ์ใหม่
เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โนนหันวิทยายนเป็นวันแรก

งานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการ
ประเวศ เทศเรียน
4
 พฤศจิกายน 2557
  ผอ.ประเวศ  เทศเรียน
กราบนมัสการเจ้าคณะ
อำเภอชุมแพ เพื่อลาไป
ดำรงตำแหน่ง ผอ.ร.ร.
เมืองพลพิทยาคม 
นักเรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 6 ศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้โบราณคดี
บ้านเชียง
การอบรมงานฝีมือ
โครงการพัฒนาหลักสูตร
วิชาเพิ่มเติม SBMLD
21 สิงหาคม 2557
กิจกรรมวันสุนทรภู่
26 มิถุนายน 2557
กิจกรรมวันแม่
12 สิงหาคม 2557
อบรมพัฒนาหลักสูตร
13 สิงหาคม 2557
ค่ายพุทธธรรม
29-30 กรกฎาคม 2557
อบรมพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้บนเครือข่าย
6-7 สิงหาคม 2557
งานประกาศโรงเรียน
ปลอดควันบุหรี่

โครงการทอผ้าด้วยกี่กระตุก เป็นโครงการหนึ่งในการจัดการศึกษาในระบบ โดยการพัฒนาหลักสูตรวิชาเพิ่มเติม  การทอผ้าด้วยกี่กระตุก สำหรับนักเรียนรายวิชาเพิ่มเติมม.ต้น เปิดสอนต่อเนื่องจาก ม.1-3

โครงการสวนเกษตรอินทรีย์

โครงการสวนเกษตรอินทรีย์  จัดอยู่ในกลุ่มการจัดการศึกษาในระบบ ตามโครงการ SBMLD โดยการเปิดสอนเป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจร  อยู่ในระยะเริ่มดำเนินงาน

โครงการอบรมอาชีพชุมชน

โครงการอบรมอาชีพชุมชน เป็นาส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษานอกระบบตามโครงการ SBMLD ประกอบไปด้วย การเพาะเห็ดนางฟ้า  การทำปุ๋ยชีวภาพ  การทำนา  การเลี้ยงปลาดุก การทำดอกไม้  การทำขนม
Joomla templates by Joomlashine