ผู้บริหารโรงเรียน

      นายประเวศ  เทศเรียน
      ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริการ

โรงเรียนโนนหันวิทยายนประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่

                                         กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่

ยอดเยาวชน

โรงเรียนขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่จะเดินทาง
ไปแข่งขันกิจกรรมร้อยมาลัย ม.ต้น งานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี
โดยการควบคุมของนางหนูเตียง  มาเพชร

ยอดเยาวชน

โรงเรียนขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่จะเดินทางไป
แข่งขันประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.ปลาย งานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ควบคุมโดย นางอัจฉราวรรณ  แก้วกำมา

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านโดนไฟไหม้

นายประเวศ  เทศเรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
และคณะครูมอบเงินช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กชายจักรพงษ์  
มหามูล บ้านโนนศิลา ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น เนื่องจากไฟไหม้บ้านจำนวน 10,000 บาท ในวันที่
12 มิถุนายน ที่ผ่านมา

โครงการลูกเสือ-ยุวกาชาดอาสา ต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 30 มิถุนายน 2557  โรงเรียนโนนหันวิทยายน โดยงานอนามัยโรงเรียนและงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดอาสาต้านภัยยาเสพติด ที่ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนโนนหันวิทยายน  โดยนางประนอม  ฮมแสน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการลูกเสือ-ยุวกาชาดอาสา ต้านภัยยาเสพติด

ปฏิทินการอบรมบุคลากร

19-20  กรกฎาคม 2557 ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์  จำนวน 24 คน อบรม STEMS เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่โรงแรมวีวัชญ์  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
14-18  กรกฎาคม 2557 นายประเวศ  เทศเรียน  นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ  นางอารี  ราชสาร  อบรมการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านอาชีพ ที่โรงแรมตักศิลา จ.มหาสารคาม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 นางประนอม  ฮมแสน  นางโกศล  ราษฎร์เหนือ นางวรินทร  พรมขันธ์ อบรม
วันที่ 22-24 มิถุนายน 2557 นายประเวศ  เทศเรียน  นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ นางอารี  ราชสาร นางธัญญา  กฤตานนท์  นางวรินทร  พรมขันธ์  นายดำรง  อ่อนอภัย  นางสาวอุไรวรรณ  ต่ำใต้  นางสาวศศิธร  กรงกลาง  อบรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่อง ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น
วันที่ 18-21 มิถุนายน 2557 นางน้ำฝน  บุตรบุรี  อบรมเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
ที่โรงแรมบางกอกพาเลซ กทม.
วันที่ 12-16 มิถุนายน 2557 นางอารี  ราชสาร  อบรมปรับปรุงผลงานครูเชี่ยวชาญ 
ที่โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 10-14 มิถุนายน 2557 นายประเวศ  เทศเรียน  นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ
และนางอัจฉราวรรณ  แก้วกำมา อบรมการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อความเลิศทางอาชีพ
วันที่ 2-6 มิถุนายน 2557 นายประเวศ  เทศเรียน และนายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ
ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและทบทวนหลักสูตร
สถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกาาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ 14-17 พฤษภาคม 2557                                                                         นายขวัญชัย  ราชสาร  อบรมการป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดที่ จังหวัดนครนายก

 

กิจกรรมโรงเรียน

1-3  สิงหาคม 2557 นักเรียนจำนวน 6 คน เดินทางไปแข่งขันกิจกรรมร้อยมาลัย ม.ต้นและม.ปลาย งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ที่อิมแพค เมืองทองธานี
11-14  กรกฎาคม 2557 วันหยุดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
10 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
9 กรกฎาคม 2557 ประเมินครูช่วยสอน
8 กรกฎาคม 2557 สอบเด็กเก่งท้องถิ่น  นักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
7 กรกฎาคม 2557 ประเมินครูช่วยสอน
4 กรกฎาคม 2557 ประเมินครูช่วยสอน
2 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมอบรมเจ้าที่ปฏิคมโรงเรียน
1 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตน ในวันคล้ายวงันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
30 มิถุนายน 2557 กิจกรรมอบรมลูกเสือ-ยุวกาชาดอาสาต้านภัยยาเสพติด
26  มิถุนายน 2557 กิจกรรมวันสุนทรภู่และการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
19  มิถุนายน 2557 กิจกรรมวันไหว้ครู
28 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมโรงเรียนปลอดควันบุหรี่
23 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมเปิดธนาคารโรงเรียน ร่วมกับธนาคารออมสิน
21 พฤษภาคม 2557 อบรมเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน
16 พฤษภาคม 2557 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
14-15 พฤษภาคม 2557 โครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ
ปรับพื้นฐานสูาการเรียนรู้ นักเรียน ม.1 และ ม.4 
12 พฤษภาคม 2557 ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนประกาศ
นโยบายโรงเรียนปลอดควันบุหรี่
กิจกรรมปฐมนิเทศและ
ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่
งานมอบใบประกาศนียบัตร
นักเรียนที่จบการศึกษา
ปีการศึกษา 2556
28 มีนาคม 2557
งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียน
ม.3 และม.6
งานผ้าป่าการศึกษา
27 กุมภาพันธ์ 2557
งานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำปี 2557
วันที่ 6-8 มกราคม 2557
งานวันขึ้นปีใหม่ 2557
กิจกรรมวันคริสต์มาส
ค่ายลูกเสือ
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
กิจกรรมแจกแท็บเล็บ นักเรียน
ม.1
   
   

โครงการทอผ้าด้วยกี่กระตุก เป็นโครงการหนึ่งในการจัดการศึกษาในระบบ โดยการพัฒนาหลักสูตรวิชาเพิ่มเติม  การทอผ้าด้วยกี่กระตุก สำหรับนักเรียนรายวิชาเพิ่มเติมม.ต้น เปิดสอนต่อเนื่องจาก ม.1-3

โครงการสวนเกษตรอินทรีย์

โครงการสวนเกษตรอินทรีย์  จัดอยู่ในกลุ่มการจัดการศึกษาในระบบ ตามโครงการ SBMLD โดยการเปิดสอนเป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจร  อยู่ในระยะเริ่มดำเนินงาน

 

โครงการอบรมอาชีพชุมชน

โครงการอบรมอาชีพชุมชน เป็นาส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษานอกระบบตามโครงการ SBMLD ประกอบไปด้วย การเพาะเห็ดนางฟ้า  การทำปุ๋ยชีวภาพ  การทำนา  การเลี้ยงปลาดุก การทำดอกไม้  การทำขนม
Joomla templates by Joomlashine