การอบรมศึกษาดูงานโรงเรียน อบจ.เชียงราย 25/06/60

00ข้อมูลบุคลากร

ตารางที่  1: แสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

รายการ

จำนวน (คน)

ชาย

หญิง

รวม

1

ฝ่ายบริหาร

3

-

3

2

ครูปฏิบัติการสอน

13

30

43

3

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

11

4

15

4

พนักงานจ้างตามภารกิจ  4  ปี

4

11

15

5

พนักงานจ้างทั่วไป  1  ปี

3

-

3

6

พนักงานจ้างเหมาบริการ  3 เดือน

4

7

11

7

นักการภารโรง (พนักงานราชการ)

2

-

2

8

อื่น ๆ ......................

-

-

-

 

 

  แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพได้รับการาสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการประสานงบประมาณของ นายบุรินทร์  ศรีตรัย สจ.จังหวัดขอนแก่น

ห้องเรียนดินไทย ร้านค้าจำหน่ายดอกไม้ดินไทย โดยนักเรียนกลุ่มเพิ่มเวลารู้  ติดตามได้ที่เพจ ห้องเรียนดินไทย

 

 

Joomla templates by Joomlashine