กิจกรรม
-พิธีลงนามประกาศเจตนารมย์น้อมนำ
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
-ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
-การประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรม
 

   

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- หน่วยการเรียนรู้ "การประยุกต์ใช้งานกราฟิก"
- หน่วยการเรียนรู้ "การประมวลผลคำ" 

 

 

00คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 


นายสุเทพ  พงษ์ใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ

 

นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ
รองผู้อำนวยการ
รองประธานกรรมการ

   

นางพิศมัย  พันธุลาวัณย์
รองผู้อำนวยการ
รองประธานกรรมการ

 

นายชิตพล  สุวรรณผา
รองผู้อำนวยการ
รองประธานกรรมการ

                     
  นางสมพร  เจียมเมืองปัก
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
          กรรมการ
   นายธรรมนูญ  ฤาชา
   ประธานที่ปรึกษา ผอ.
         กรรมการ
  นางโกศล  ราษฎร์เหนือ
     หัวหน้าฝ่ายบริการ
          กรรมการ
         

    

       
นางอารี  ราชสาร
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
นายขวัญชัย  ราชสาร
   หัวหน้าฝ่ายปกครอง
   กรรมการ
นางอุบล  สมท่า
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ
  แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพได้รับการาสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการประสานงบประมาณของ นายบุรินทร์  ศรีตรัย สจ.จังหวัดขอนแก่น

ห้องเรียนดินไทย ร้านค้าจำหน่ายดอกไม้ดินไทย โดยนักเรียนกลุ่มเพิ่มเวลารู้  ติดตามได้ที่เพจ ห้องเรียนดินไทย

Joomla templates by Joomlashine