00คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 


นายสุเทพ  พงษ์ใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
  


นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ
รองผู้อำนวยการ
รองประธานกรรมการ

นายประจักษ์  บรรยง
รองผู้อำนวยการ
รองประธานกรรมการ

นายดำรง  อ่อนอภัย
รองผู้อำนวยการ
รองประธานกรรมการ

นายดำรง  ศิริมาลา
รองผู้อำนวยการ
รองประธานกรรมการ

            
  นางโกศล  ราษฎร์เหนือ
     หัวหน้าฝ่ายบริการ
          กรรมการ
    นางอารี  ราชสาร
   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
         กรรมการ
   นางอุบล  สมท่า
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กรรมการและเลขานุการ
 นายขวัญชัย  ราชสาร
  หัวหน้าฝ่ายปกครอง
       กรรมการ
Joomla templates by Joomlashine