ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

วันที่-เดือน

วันที่

รายการปฏิบัติ

ผู้ปฏิบัติ

พฤษภาคม

12

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรทุกคน

 

14-15

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4

เข้าค่าย "ปรับพื้นฐานสู่กระบวนการเรียนรู้" ม.1 และ ม.4

คำสั่งแต่งตั้ง

 

16

 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 บุคลากรทุกคน

 

20

ประกาศผลการเรียนซ้ำ ปีการศึกษา 2556 

 งานวัดผล

 

26-27

 ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเ้รียนซ้ำ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 งานวัดผล

มิถุนายน

9-10

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้

ส่งเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 

 ครูประจำวิชา

 

12

 กิจกรรมวันไหว้ครู

  คำสั่งแต่งตั้ง

 

16-17

ส่ง ปถ.05 ครั้งที่ 1 หัวหน้าดลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจพิจารณา 

 ครูประจำวิชา

 

19

หัวหน้ากลุ่มสาระส่ง ปถ.05 ที่งานวัดผล

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

24-25

สำรวจรายวิชาที่สอบบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2557

ครูประจำวิชา

 

26-30

ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557

ครูประจำวิชา

กรกฎาคม

1-4

โรเนียว  นับ เย็บ บรรจุซองข้อสอบ

ครูประจำวิชา

 

16-18

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2557

คำสั่งแต่งตั้ง

 

25

ส่งผลการเรียนซ้ำ ครั้งที่ 1

ครูประจำวิชา

 

28-29

ยื่นคำร้องลงทะเบียนเรียนซ้ำ ครั้งที่ 2

งานวัดผล

สิงหาคม

4-5

สำรวจรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะมีเวลาเรียนไม่ครบ 80%

ครูประจำวิชา

 

7-8

ส่ง ปถ.05 ครั้งที่ 2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจพิจารณา

ครูประจำวิชา

 

11

หัวหน้ากลุ่มสาระส่ง ปถ.05 ที่งานวัดผล

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

25-26

สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%

งานวัดผล

 

29

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80 %

ฝ่ายวิชาการ

กันยายน

1-2

สำรวจรายวิชาที่จะสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

งานวัดผล

 

8-9

ส่งข้อสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

ครูประจำวิชา

 

10-12

โรเนียว นับ เย็บ บรรจุซองข้อสอบ

ครูประจำวิชา

 

18

ส่งผลการเรียนซ้ำ ครั้งที่ 2

ครูประจำวิชา

 

19

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน

งานวัดผล

 

22-24

สอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

คำสั่งแต่งตั้ง

ตุลาคม

1

ส่ง ปถ.05  ครั้งที่ 3 และหลักฐานการเรียนที่หัวหน้าดลุ่มสาระ

ครูประจำวิชา

 

2

หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานการเรียนส่งที่งานวัดผล

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

3-7

ครูกรอกผลการเรียนลงโปรแกรม Bookmark

ตรวจสอบและเสนออนุมัติผลการเรียน

งานวัดผล

 

8

จัดทำ ต.2 ข

จัดทำ ปถ.06 และเสนออนุมัติ

ครูที่ปรึกษา

 

9

ส่งอผนการจัดการเรียรู้ พร้อมบันทึกหลังแผนทุกแผน

ส่งรายงานการพัฒนาการเรียนการสอน (รายงานการใชเแผนฯ)

ส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน

ส่งสื่อการสอน

ครูประจำวิชา

 

10

ประกาศผลการเรียน/นักเรรียนทุกระดับ รับ ปถ.06

ประชุมปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

ครูที่ปรึกษา

บุคลากรทุกคน

Joomla templates by Joomlashine