กิจกรรม
-พิธีลงนามประกาศเจตนารมย์น้อมนำ
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
-ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
-การประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรม
 

   

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- หน่วยการเรียนรู้ "การประยุกต์ใช้งานกราฟิก"
- หน่วยการเรียนรู้ "การประมวลผลคำ" 

 

 

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนโนนหันวิทยายนได้รับประกาศจัดตั้ง
ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การตั้งโรงเรียนรัฐบาล ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2524
 ให้ชื่อว่า โรงเรียนโนนหันวิทยายน

       โรงเรียนโนนหันวิทยายนได้รับประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งโรงเรียนรัฐบาล ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2524 ให้ชื่อว่า โรงเรียนโนนหันวิทยายน ให้รับนักเรียน 3 ห้องเรียน รวมจำนวนนักเรียน 152 คน โรงเรียนยังไม่ได้รับประมาณก่อสร้างอาคารเรียน จึงอาศัยเรียนที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ทางราชการแต่งตั้งให้นายอนันต์  อิสสระพงษ์ รักษาการตำแหน่งครูใหญ่  กรมสามัญศึกษา   ได้แต่งตั้งนายบรรจบ  ค่ำคูณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และได้ย้ายมาเรียนที่อาคารชั่วคราว เลขที่ 108   หมู่ที่ 9  บ้านมิตรภาพ ตำบลโนนสะอาด  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ในปีการศึกษา 2525  ในเนื้อที่  45 ไร่   3  งาน   25   ตารางวา

ถ่ายโอนบุคลากรไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  2550   

 

  แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพได้รับการาสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการประสานงบประมาณของ นายบุรินทร์  ศรีตรัย สจ.จังหวัดขอนแก่น

ห้องเรียนดินไทย ร้านค้าจำหน่ายดอกไม้ดินไทย โดยนักเรียนกลุ่มเพิ่มเวลารู้  ติดตามได้ที่เพจ ห้องเรียนดินไทย

Joomla templates by Joomlashine