4ฝ่ายบริการ

ฝ่ายบริการ

  บุคลากร     |    โครงการ/กิจกรรม |    ระเบียบ/แนวปฏิบัติ     |    แบบฟอร์ม    |   ประชาสัมพันธ์
 
นายดำรง  อ่อนอภัย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการ

 
นายณัฏฐกฤต  วงค์ศรีวอ
หัวหน้าฝ่ายบริการ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
     
     
    น.ส.ชนัญชิดา  ลาเพ็ง
หัวหน้างานคณะกรรมการสถาน
      ศึกษาขั้นพื้นฐาน
  นางเพ็ญศรี  ประเสริฐสังค์
       หัวหน้างานปฏิคม
   นางหนูเตียง  มาเพชร
หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ 
 
   
   
   น.ส.อุทุมพร  ทุมมี
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
   นางภัสธณมนท์ ถนอมผล
     หัวหน้างานพยาบาล
 
 
นายจิตติชัย  ทินก้อง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
     น.ส.วาสิตา  หาดไชย 
    เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 

   
 น.ส.มณฑิรา  ล่ามสมบัติ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 นายรตานนท์  โขนภูเขียว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
 
     
     
 


 นายเฉลิมพล  รัตธรรม  นายประยุทธ  
 

 นางประคอง  ศรีอุดร    นาย

4ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการ

 ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินด้วยจังหวัดขอนแก่น  ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี  และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พสกนิกร  ทุกหมู่เหล่าของจังหวัดขอนแก่น  มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในศุภมหามงคลวโรกาสที่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเจริญพระชนมพรรษา  88  พรรษา  ในวันที่  5  ธันวาคม  2558  โดยเข้าไปลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางออนไลท์ที่เว็ปไซต์จังหวัดขอนแก่น  ตรงแถบสัญลักษณ์  (Banner)  “ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางออนไลน์”  บนหน้าเว็ปไซต์จังหวัดขอนแก่น  หรือร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณผ่านทางเว็ปไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่  WWW.ocsc.go.th  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   ถึงวันที่  31  ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อสำนักงาน ก.พ. จะได้รวบรวมรายชื่อทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป

♠ ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าเข้าร่วมการประชุม(การจัดงานคืนสู่เหย้า) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนโนนหันวิทยายน

4ระเบียบ/แนวปฏิบัติ

ระเบียบ/แนวปฏิบัติฝ่ายบริการ

4แบบฟอร์ม

แบบฟร์มฝ่ายบริการ

4โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมฝ่ายบริการ

Joomla templates by Joomlashine