การอบรมศึกษาดูงานโรงเรียน อบจ.เชียงราย 25/06/60

51กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  
นางสาวศุภิศรา  เจนไร่
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ศศ.บ.ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระ
             

             

            
นางสายทอง  อุดมดี
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ค.บ.ภาษาไทย
นางอรนรินทร์  มะโนมัย
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ค.บ.ภาษาไทย
นางสาวภัสธนมนท์  ถนอมผล
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ศศ.บ.ภาษาไทย
   
 นายสุภีระชัย  ภิญโญดม
ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางสาวศศิธร  กรงกลาง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
กศ.บ.สุขศึกษา 
 

 

jcomments on}

  แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพได้รับการาสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการประสานงบประมาณของ นายบุรินทร์  ศรีตรัย สจ.จังหวัดขอนแก่น

ห้องเรียนดินไทย ร้านค้าจำหน่ายดอกไม้ดินไทย โดยนักเรียนกลุ่มเพิ่มเวลารู้  ติดตามได้ที่เพจ ห้องเรียนดินไทย

 

 

Joomla templates by Joomlashine