51กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  
นางสาวศุภิศรา  เจนไร่
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ศศ.บ.ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระ
             

             

            
นางสายทอง  อุดมดี
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ค.บ.ภาษาไทย
นางอรนรินทร์  มะโนมัย
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ค.บ.ภาษาไทย
นางสาวภัสธนมนท์  ถนอมผล
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ศศ.บ.ภาษาไทย
   
 นายสุภีระชัย  ภิญโญดม
ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางสาวศศิธร  กรงกลาง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
กศ.บ.สุขศึกษา 
 

 

jcomments on}

Joomla templates by Joomlashine