กิจกรรม
-พิธีลงนามประกาศเจตนารมย์น้อมนำ
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
-ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
-การประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรม
 

   

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- หน่วยการเรียนรู้ "การประยุกต์ใช้งานกราฟิก"
- หน่วยการเรียนรู้ "การประมวลผลคำ" 

 

 

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

2558   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.ต้น
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ                                   
นางสาวกาญจนา  ฝ่ายสิงห์
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การจัดสวนถาดแห้ง
ประเภททีมผสม งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ 
นางสาวกาญจนา  ฝ่ายสิงห์
  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.ปลาย
งาน   ศิลปหัตถกรรมนักเรียนรอบคัดเลือก สพม.25
นายวุฒิศักดิ์  
2557 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.ต้น 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ 
 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.ปลาย 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ 
 
  รางวัลเหรียญทอง การประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ม.ต้น 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
  รางวัลเหรียญเงิน โครงงานสังคมศึกษา ระดับม.ต้น 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
  รางวัลเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
2556 รางวัลชนะเลิศ  การจัดสวนถาดแห้ง 
ประเภททีมผสม งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ 
นางสาวสุวรรณภา  ตู้โภค
  รางวัลเหรียญทอง  การประกวดร้อยมาลัย 
ระดับ ม.ต้น งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
  รางวัลเหรียญเงิน  การประกวดวาดภาพระบายสี
ระดับ ม.ต้น งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
  รางวัลเหรียญทอง  การประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
ระดับ ม.ต้น งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพได้รับการาสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการประสานงบประมาณของ นายบุรินทร์  ศรีตรัย สจ.จังหวัดขอนแก่น

ห้องเรียนดินไทย ร้านค้าจำหน่ายดอกไม้ดินไทย โดยนักเรียนกลุ่มเพิ่มเวลารู้  ติดตามได้ที่เพจ ห้องเรียนดินไทย

Joomla templates by Joomlashine