นายสุเทพ พงษ์ใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนหันวิทยายน เป็นประธานพิธีไหว้ครู มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีและมอบรางวัลป้ายนิเทศ รางวัลการประกวดพานไหว้ครู

โปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ชื่องานวิจัย     โปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ชื่อผู้วิจัย            นางประนอม  ฮมแสน

ปีที่พิมพ์          2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา ( Research and Development : R&D ) โปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) ประเภท Posttest only design ใช้กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว ทดสอบครั้งเดียวหลังการเรียนรู้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู ต่อโปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ซึ่งประกอบด้วยโครงการ 2 โครงการ โครงการแรก คือ โครงการเรียนรู้สู่คุณภาพ เป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ  เรื่อง การประกันคุณภาพภายใน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การประกันคุณภาพภายใน จำนวน  7 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ (1) ระบบการประกันคุณภาพภายใน (2) การวิเคราะห์ภาระงาน   (3) การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ  (4) การจัดทำโครงการ (5) การพัฒนาฐานข้อมูล (6) การประเมินโครงการ (7) การประเมินตนเอง  และโครงการ สานฝันมุ่งมั่นพัฒนา เพื่อให้ครูนำความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการปฏิบัติงานตามภาระงานปกติ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูโรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอ   ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2556  จำนวน 47 คน   

การดำเนินการวิจัยและพัฒนามี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การตรวจสอบกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยและการปรับปรุงโปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ได้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ที่มีความเหมาะสมของโครงสร้าง เนื้อหาสาระ เรื่อง การประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553  2) การจัดทำร่างโปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน และนำเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  3) การตรวจสอบภาคสนามเบื้องต้นและการปรับปรุงแก้ไข  (preliminary field checking and revision) เป็นการหาคุณภาพเครื่องมือ เป็นรายบุคคล (1:1) การตรวจสอบภาคสนามครั้งสำคัญและการปรับปรุงแก้ไข (main field checking and revision) เป็นการหาคุณภาพเครื่องมือกลุ่มเล็ก  (1: 10)  การตรวจสอบเพื่อยืนยันและการปรับปรุงแก้ไข (confirmative checking and revision)เป็นขั้นตอนการหาคุณภาพโปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน ภาคสนาม ( 1 : 100)  แล้วนำมาปรับปรุง แก้ไขโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนที่จะนำโปรแกรมการประกันคุณภาพภายในไปทดลองใช้ในภาคสนามต่อไป  4) การทดลองใช้โปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน ทดลองภาคสนาม (Main Field Testing) กับครูโรงเรียนโนนหันวิทยายน จำนวน 47 คน  ระหว่างวันที่ 18  มีนาคม  2556  ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2557  และ 5) การเขียนรายงานการวิจัย  และการเผยแพร่โปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ผลการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน พบว่า มีประสิทธิภาพ 84.10/81.83 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 ผลการศึกษาความพึงพอใจ   ของครูต่อโปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน พบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับมากขึ้นไป และความคิดเห็นอื่น ๆ ซึ่งสะท้อนความรู้สึกที่ดีต่อการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 

ส่วนการดำเนินงานโครงการสานฝันมุ่งมั่นพัฒนา พบว่า ครูสามารถนำความรู้ เรื่อง การประกันคุณภาพภายในไปใช้ปฏิบัติงานตามภาระงานปกติของโรงเรียนได้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน การปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้   การประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ กิจกรรม มีการพูดคุยกันเรื่องการทำงานมากขึ้น     การบริหารงานของโรงเรียนเปลี่ยนแปลงไป การทำงานเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ  (PDCA) วัฒนธรรมการทำงานของโรงเรียนเปลี่ยนไป เป็นวัฒนธรรมคุณภาพ ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานด้านปัจจัย  มาตรฐานด้านกระบวนการ และมาตรฐานด้านผลผลิต มีการพัฒนาคุณภาพครอบคลุมทั้ง 24 มาตรฐาน 106 ตัวบ่งชี้ เป็นการบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนจาก ผลการตรวจ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รายงานผลว่า ผลการประเมินระบบคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ในปีการศึกษา 2556 มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 91.67  มีระดับคุณภาพ ดีมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                   

มุมสวย ๆ ในโนนหันวิทยายน

โรงเรียนโนนหันวิทยายน

โปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน :: นางประนอม  ฮมแสน  
รายงานการประเมินโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง  :: นางประนอม  ฮมแสน 
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน :: นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ  :: นางอารี  ราชสาร 
การพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  :: นางอารี  ราชสาร 
บทคัดย่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ::นางณัฐชา  ดีบุญมี ณ ชุมแพ 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นเทคนิค KWDL  :: นายสนธยา  เสนามนตรี 
รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสื่อประสม เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา :: นายศุภชัย  มาลาศิลป์
การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค MIA :: นางน้ำฝน  บุตรบุรี
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  :: นายเฉลิมเกียรติ  กัวะขุนทด 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 :: นางรุ่งเรือง  แสนขันธ์ 
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานการอ่านโน้ตสากล โดยใช้แบบฝึกทักษะ ตามแนวคิดของโคดาย สำหรับกิจกรรมชุมนุมวงโยธวาทิต  ::  นายธีระพงษ์  พุทธขาว
การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแผนภูมิความหมาย  :: นางอนงค์  วงศ์ศรีวอ 

บทคัดย่องานวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิก วิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  : : นางนิพาพันธ์  ดีโว,  29  เม.ย.2562

บทคัดย่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  : : นางนิพาพันธ์  ดีโว,  29  เม.ย.2562

เว็บไซต์ครูสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
พัฒนาโดย นางเอื้อพงศ์ เฉลิมเล่า

บทเรียนออนไลน์
เรื่อง การใช้ "Like"
พัฒนาโดย วิไลวรรณ  แจ้งจำรัส

บทเรียนออนไลน์ 

ชุด อาหารที่เหมาะสมกับวัย
พัฒนาโดย ศราวุฒิ  หาดไชย


CAI เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต
พัฒนาโดย อุทุมพร  ทุมมี

บทเรียนออนไลน์
วิชาฟิสิกส์ 6
พัฒนาโดย นายจิตติชัย ทินก้อง

เว็บไซต์ครูลัดดา
นังสืออิเล็คทรอนิกส์
วิชาวิทยาศาสตร ม.1

 บทเรียนออนไลน์
วิชา ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
พัฒนาโดย เฉลิมเกียรติ กัวะขุนทด

บทเรียนเว็บเคว็สท์
เรื่อง ซอฟแวร์ประยุกต์
พัฒนาโดย  อารี  ราชสาร


สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
เรื่อง การประยุกต์ใช้งานกราฟิก
ัฒนาโดย อารี  ราชสาร

บทเรียนออนไลน์ พัฒนาทักษะการอ่านแบบ SQ4R

 สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
เรื่อง งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา
พัฒนาโดย ครูนพอนงค์  ประทุมแก้ว

 

ธนาคารโรงเรียน

ลงชื่อเข้าระบบกิจกรรมเด่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดภาค 5 และ 6 ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าเฝ้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ

 
 

แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ศูนย์ทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ห้องอาเซียนศึกษา
ห้องสมุดกาญจนาภิเษก
ธนาคารโรงเรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ห้องเรียนดินไทย

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ผักไฮโดรโปนิกส์ บ้านนาสีนวล
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้กีฎวิทยา

สถิติคนเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday103
mod_vvisit_counterYesterday95
mod_vvisit_counterThis week666
mod_vvisit_counterLast week478
mod_vvisit_counterThis month1750
mod_vvisit_counterLast month2638
mod_vvisit_counterAll days124425

Online Now: 3
Your IP: 18.206.15.215
,
Today: สิงหาคม 23, 2019

โครงการ SBMLD

ห้องเรียนดินไทย
กิจกรรมการปั้นดอกไม้จากดินไทย
เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน 
ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ
SBMLD

แหล่งเรียนรู้โรงเรียนชาวนา

แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการประสานงบประมาณของ นายบุรินทร์  ศรีตรัย สจ.จังหวัดขอนแก่น และงบ SBMLD

Joomla templates by Joomlashine