เนื้อหา

รายงานการประเมินโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ชื่อเรื่อง            รายงานการประเมินโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนโนนหันวิทยายนชื่อผู้ศึกษา       นางประนอม  ฮมแสน

ปีที่พิมพ์          2557

บทคัดย่อ

                การประเมินโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนโนนหันวิทยายน  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)  เพื่อศึกษาการดำเนินงานโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนโนนหันวิทยายน 2)  เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนโนนหันวิทยายน โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการของแบบจำลองซิป (CIPP Model)  ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน  4 ด้าน คือ  1) ด้านบริบท (Context : C) หมายถึง ความสอดคล้องระหว่าง วัตถุประสงค์ของโครงการกับแนวทางการจัดการศึกษาของชาติ จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง  และนโยบายการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  2) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input : I) หมายถึง ความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจของผู้เกี่ยวข้อง  ความเพียงพอของทรัพยากร และปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ  ของกิจกรรมในโครงการ  3) ด้านกระบวนการ (Process : P) หมายถึง   การดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนโนนหันวิทยายน และ  4)  ด้านผลผลิต (Product : P)  หมายถึง  ผลที่เกิดขึ้นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน และความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำรงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผู้ปกครอง แหล่งข้อมูลประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา  ครู  ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน  จำนวนรวม  431 คน และเอกสารรายงานการดำเนินกิจกรรมของโครงการ   23 ฉบับ การประเมินครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามความคิดเห็น จำนวน 4 ฉบับ  และข้อมูลจากรายงานผลการประเมินตนเอง  (Self AssessmentReport : SAR) ประจำปี 2556 ของโรงเรียน เพื่อนำมาวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) ของรายงาน การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 23 กิจกรรมและ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept  Interview) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมินอยู่ระหว่างปีการศึกษา  2555  ถึง ปีการศึกษา 2556

ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

                        วัตถุประสงค์ของโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนโนนหันวิทยายน มี 2 ข้อ ดังนี้ ข้อ 1) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน  6 ด้าน ได้แก่  (1)  ความมีวินัย สัมมาคารวะ ขยันหมั่นเพียร อดทน (2) ความซื่อสัตย์ กตัญญูกตเวที     (3) ความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนร่วม (4)  ความประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า (5) มีจิตสำนึกของนักเรียนในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  และ (6) ความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน ข้อ 2)  เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ แนวทางการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผู้ปกครอง  ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด  กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของชาติ จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง นโยบายการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ความต้องการของชุมชนและสังคม  และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด กล่าวคือ ผู้เกี่ยวข้องของโครงการมีความตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอในการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ การจัดสรรทรัพยากรและปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ  เพื่อการดำเนินงานตามกิจกรรมเหมาะสมและเพียงพอ และมีระบบการกำกับติดตามที่ดี  ด้านกระบวนการของโครงการ พบว่า  ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด กล่าวคือ มีกิจกรรมของโครงการสร้าง จำนวน 23 กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมวัตถุประสงค์ และมุ่งสู่เป้าหมายของโครงการ  กิจกรรมทั้งหมดกระจายการมีส่วนร่วมไปทั่วถึงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    มีการสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติทั้งการเรียน การทำงานและการดำรงชีวิต เน้นปลูกฝังความพอประมาณความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม มีการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ครบทุกกิจกรรม   ทุกกิจกรรมมีข้อมูลยืนยันความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า ส่งผลให้นักเรียน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนในระดับดีมาก 3 คุณลักษณะ ได้แก่ 1) นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสิ่งแวดล้อม  2) นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และ     3) นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพติด รู้จักตนเองและพึ่งตนเองได้มีคุณลักษณะระดับดี  3 คุณลักษณะได้แก่  1) นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียน มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริตประหยัด  อดออม รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  2) นักเรียนนิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย  และ 3) นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียนและรักการค้นคว้า และผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ ข้อที่ 2  พบว่า โครงการส่งผลให้ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจ แนวทางการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับดีมากทุกกลุ่ม  สะท้อนว่าโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนโนนหันวิทยายน ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์