เนื้อหา

โปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ชื่องานวิจัย     โปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ชื่อผู้วิจัย            นางประนอม  ฮมแสน

ปีที่พิมพ์          2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา ( Research and Development : R&D ) โปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) ประเภท Posttest only design ใช้กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว ทดสอบครั้งเดียวหลังการเรียนรู้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู ต่อโปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ซึ่งประกอบด้วยโครงการ 2 โครงการ โครงการแรก คือ โครงการเรียนรู้สู่คุณภาพ เป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ  เรื่อง การประกันคุณภาพภายใน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การประกันคุณภาพภายใน จำนวน  7 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ (1) ระบบการประกันคุณภาพภายใน (2) การวิเคราะห์ภาระงาน   (3) การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ  (4) การจัดทำโครงการ (5) การพัฒนาฐานข้อมูล (6) การประเมินโครงการ (7) การประเมินตนเอง  และโครงการ สานฝันมุ่งมั่นพัฒนา เพื่อให้ครูนำความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการปฏิบัติงานตามภาระงานปกติ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูโรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอ   ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2556  จำนวน 47 คน   

การดำเนินการวิจัยและพัฒนามี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การตรวจสอบกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยและการปรับปรุงโปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ได้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ที่มีความเหมาะสมของโครงสร้าง เนื้อหาสาระ เรื่อง การประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553  2) การจัดทำร่างโปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน และนำเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  3) การตรวจสอบภาคสนามเบื้องต้นและการปรับปรุงแก้ไข  (preliminary field checking and revision) เป็นการหาคุณภาพเครื่องมือ เป็นรายบุคคล (1:1) การตรวจสอบภาคสนามครั้งสำคัญและการปรับปรุงแก้ไข (main field checking and revision) เป็นการหาคุณภาพเครื่องมือกลุ่มเล็ก  (1: 10)  การตรวจสอบเพื่อยืนยันและการปรับปรุงแก้ไข (confirmative checking and revision)เป็นขั้นตอนการหาคุณภาพโปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน ภาคสนาม ( 1 : 100)  แล้วนำมาปรับปรุง แก้ไขโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนที่จะนำโปรแกรมการประกันคุณภาพภายในไปทดลองใช้ในภาคสนามต่อไป  4) การทดลองใช้โปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน ทดลองภาคสนาม (Main Field Testing) กับครูโรงเรียนโนนหันวิทยายน จำนวน 47 คน  ระหว่างวันที่ 18  มีนาคม  2556  ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2557  และ 5) การเขียนรายงานการวิจัย  และการเผยแพร่โปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ผลการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน พบว่า มีประสิทธิภาพ 84.10/81.83 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 ผลการศึกษาความพึงพอใจ   ของครูต่อโปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน พบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับมากขึ้นไป และความคิดเห็นอื่น ๆ ซึ่งสะท้อนความรู้สึกที่ดีต่อการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 

ส่วนการดำเนินงานโครงการสานฝันมุ่งมั่นพัฒนา พบว่า ครูสามารถนำความรู้ เรื่อง การประกันคุณภาพภายในไปใช้ปฏิบัติงานตามภาระงานปกติของโรงเรียนได้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน การปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้   การประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ กิจกรรม มีการพูดคุยกันเรื่องการทำงานมากขึ้น     การบริหารงานของโรงเรียนเปลี่ยนแปลงไป การทำงานเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ  (PDCA) วัฒนธรรมการทำงานของโรงเรียนเปลี่ยนไป เป็นวัฒนธรรมคุณภาพ ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานด้านปัจจัย  มาตรฐานด้านกระบวนการ และมาตรฐานด้านผลผลิต มีการพัฒนาคุณภาพครอบคลุมทั้ง 24 มาตรฐาน 106 ตัวบ่งชี้ เป็นการบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนจาก ผลการตรวจ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รายงานผลว่า ผลการประเมินระบบคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ในปีการศึกษา 2556 มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 91.67  มีระดับคุณภาพ ดีมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Joomla templates by Joomlashine