เนื้อหา

56_09_02การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน

ชื่อเรื่อง             การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน 

                           อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

ผู้วิจัย                 นายเจริญชัย ล่ามสมบัติ

ปีที่พิมพ์            2556 

บทคัดย่อ

                การพัฒนาครูด้านการทำวิจัย  ในชั้นเรียน  ในโรงเรียนโนนหันวิทยายน  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียนโนนหันวิทยายน  ให้มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถเขียนเค้าโครงและเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน  กลุ่มเป้าหมาย  เป็นคณะครูโรงเรียนโนนหันวิทยายน  ซึ่งเป็นผู้ร่วมวิจัย  จำนวน  36  คน  และผู้ให้ข้อมูลที่เป็นวิทยากร  จำนวน  1  คน  การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  โดยผู้วิจัยได้นำเอาหลักการและขั้นตอนตามแนวความคิดของ  Kemmis  และ  McTaggart  ประกอบด้วย  ขั้นการวางแผน  ( Planning )  ขั้นการปฏิบัติการ  ( Action )  ขั้นการสังเกต  ( Observation )  ขั้นการสะท้อนผล ( Reflection )  โดยดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  การศึกษาดูงาน  และการนิเทศ  การสอน  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพผลการพัฒนาเป็นดังนี้

                การดำเนินการในวงรอบที่  1  ผู้วิจัยได้ใช้กลยุทธ์การปฏิบัติการและการนิเทศในการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน   ผลปรากฏว่า  กลุ่มเป้าหมายสามารถบรรลุกรอบการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ร่วมกัน  คือ  มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนทั้ง  5  ขั้นตอนได้  จำนวน  28  ส่วนอีก  8  คน  มีความรู้ความรู้ความเข้าใจในด้านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  แต่ไม่สามารถดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนได้  เนื่องจากมีปัญหาในขั้นตอนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือวัดและการเขียนรายงานการวิจัยจะต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปรับปรุงต่อไป  กลุ่มครู  จึงได้เลือกใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ  และใช้การนิเทศภายในโดยผู้เชี่ยวชาญ  ผู้วิจัยและกลุ่มครูด้วยกันเอง

                การดำเนินการในวงรอบที่  2   กลุ่มผู้วิจัยทั้ง  36  คน  เลือกการประชุมเชิงปฏิบัติการ  โดยวิทยากร  มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ  และการนิเทศภายใน  โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้วิจัย  และกลุ่มครูด้วยกันเอง  ในลักษณะการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค  การประชุมร่วมกันเพื่อหาวิธีการและแนวทางแก้ไขปัญหา  การพบปะพูดคุยและให้คำแนะนำปรึกษาและการสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง  จากการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายในดังกล่าว  ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง  36  คน  มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนได้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายการวิจัยได้

                จากการดำเนินการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนโนนหันวิทยายน  โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา  2  กลยุทธ์  คือ  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน  โดยดำเนินการพัฒนา  2  วงรอบ  ทำให้ครูทั้ง  36  คน  บรรลุกรอบการพัฒนา  คือ  มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  สามารถดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนได้ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโนนหันวิทยายน

Joomla templates by Joomlashine