รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสื่อประสม เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง                 รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสื่อประสม  เรื่อง การเจริญเติบโตและ                                   พัฒนาการของวัยรุ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      ผู้รายงาน               นายศุภชัย มาลาศิลป์       

ปีที่พิมพ์                2558

                                                บทคัดย่อ

             การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนา  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสื่อประสม เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในเรื่องนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนโนนหันวิทยายน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ บทเรียนสื่อประสม เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน10 ชุด แบบทดสอบหลังเรียนของแต่ละชุด แบบตอบคำถามระหว่างเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การทดสอบหาค่า t (t-test ชนิด Dependent Sample)  

             ผลการศึกษาพบว่า

        1.  บทเรียนสื่อประสม เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  83.41 / 84.44

        2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยที่ 1 เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสม เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

        3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสม เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  อยู่ในระดับมาก (x= 4.26)  

 

 
 

Joomla templates by Joomlashine