กิจกรรม
-พิธีลงนามประกาศเจตนารมย์น้อมนำ
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
-ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
-การประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรม
 

   

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- หน่วยการเรียนรู้ "การประยุกต์ใช้งานกราฟิก"
- หน่วยการเรียนรู้ "การประมวลผลคำ" 

 

 

โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาเพิ่มเติม

การจัดการศึกษาในระบบ

ปีงบประมาณ หลักสูตร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
2555 ทอผ้าด้วยกี่กระตุก นางหนูเตียง  มาเพชร 600,000
2556 ทอผ้าด้วยกี่กระตุก นางหนูเตียง  มาเพชร  
2557 เศรษฐกิจพอเพียง นางอารี  ราชสาร 35,000
  มาลัยบายศรี นางอัจฉราวรรณ  แก้วกำมา 20,000
  การดูแลเครื่องยนต์ขนาดเล็ก นายณัฏฐกฤต  วงค์ศรีวอ 40,000
  สืบสานตำนานเพลงลูกทุ่ง น.ส.วาสิตา  หาดไชย 20,000
2558 พัฒนาทักษะภาษา น.ส.สุภิศรา  เจนไร่  
งบโรงเรียนต้นแบบ จินตคณิต นายสนธยา  เสนามนตรี 30,000
750,000 โครงงานวิทยาศาสตร์ นางเยาวรัตน์  ประภาศิริศักดิ์ 40,000
  ปฏิบัติการเคมี นางอุบล  สมท่า 50,000
  โครงงานคุณธรรม น.ส.เสาวนีย์   20,000
  วอลเลย์บอลชายหาด นายศราวุฒิ  หาดไชย 50,000
  ประติมากรรม นายสมภพ  แสนมณี 20,000
  สืบสานตำนานเพลงลูกทุ่ง น.ส.วาสิตา  หาดไชย 20,000
  วงดนตรีประยุกต์ นายธีระพงษ์  พุทธขาว  
  ผลิตภัณฑฺผ้าทอ นางหนูเตียง  มาเพชร 100,000
  ทรายสีในแก้วใส นางอารี  ราชสาร 20,000
  ช่างตัดผม นายดำรง  อ่อนอภัย 30,000
  ภาษาเพื่อการสื่อสาร นางอนงค์  วงค์ศรีวอ 50,000
  อาชีพอิสระ นางโกศล  ราษฎร์เหนือ 10,000
  ช่างเฟอร์นิเจอร์ นายณัฏฐกฤติ  วงค์ศีวอ 50,000
  สถาปัตกรรมคอมพิวเตอร์ นาเฉลิมเกียรติ กัวะขุนทด   70,000
2559      
33,000    
       
       
       
       
       
       
  แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพได้รับการาสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการประสานงบประมาณของ นายบุรินทร์  ศรีตรัย สจ.จังหวัดขอนแก่น

ห้องเรียนดินไทย ร้านค้าจำหน่ายดอกไม้ดินไทย โดยนักเรียนกลุ่มเพิ่มเวลารู้  ติดตามได้ที่เพจ ห้องเรียนดินไทย

Joomla templates by Joomlashine