การอบรมศึกษาดูงานโรงเรียน อบจ.เชียงราย 25/06/60

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

ศูนย์อาเซียนศึกษ
ห้องสมุดเฉลิมกระเกียรติกาญจนาภิเษก
ห้องจริยธรรม
ห้องนาฏศิลป์
ห้องศิลปะ
ห้องแนะแนว
ห้องพยาบาล
ห้องปฏิบัติการภาษา
ห้องปฏิบัติการเคมี
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
ห้องปฏิบัติการอาหาร
ห้องปฏิบัติการงานบ้านงานประดิษฐ์
ห้องปฏิบัติการงานเกษตร
ห้องปฏิบัติการงานช่าง
ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้ากี่กระตุก
ห้อง e-learning
สนามกีฬา
สวนในโรงเรียน
สวนสมุนไพร
สวนคณิตศาสตร์
สวนสังคมศึกษา
สวนเศรษฐกิจพอเพียง
สวนไม้ดัด
ร้านตัดผม
ร้านค้าโรงเรียน
สนามกีฬา
ห้องประชุมอินทนิล
หอประชุม
อาคารเอนกประสงค์
ห้องดนตรีสากล                         

  แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพได้รับการาสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการประสานงบประมาณของ นายบุรินทร์  ศรีตรัย สจ.จังหวัดขอนแก่น

ห้องเรียนดินไทย ร้านค้าจำหน่ายดอกไม้ดินไทย โดยนักเรียนกลุ่มเพิ่มเวลารู้  ติดตามได้ที่เพจ ห้องเรียนดินไทย

 

 

Joomla templates by Joomlashine