กิจกรรม
-พิธีลงนามประกาศเจตนารมย์น้อมนำ
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
-ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
-การประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรม
 

   

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- หน่วยการเรียนรู้ "การประยุกต์ใช้งานกราฟิก"
- หน่วยการเรียนรู้ "การประมวลผลคำ" 

 

 

กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย

15/08/60 โรงเรียนโนนหันวิทยายน โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย

15/08/60 โรงเรียนโนนหันวิทยายน โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย ให้กับนักเรียนตัวแทนห้องเรียนละ 4 คน ณ ห้องประชุมอินทนิล  โดยนายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี

  แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพได้รับการาสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการประสานงบประมาณของ นายบุรินทร์  ศรีตรัย สจ.จังหวัดขอนแก่น

ห้องเรียนดินไทย ร้านค้าจำหน่ายดอกไม้ดินไทย โดยนักเรียนกลุ่มเพิ่มเวลารู้  ติดตามได้ที่เพจ ห้องเรียนดินไทย

Joomla templates by Joomlashine