บทคัดย่องานวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิก วิชาวิทยาศาสตร์

ชื่อเรื่อง      ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิก

               วิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการ

                 เรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้ศึกษา   นิพาพันธ์ ดีโว

                 โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ปีที่ศึกษา     ปีการศึกษา 2561

TITLE                                  THE RESULTOFTHE INQUIRY CYCLE (5Es) WITH A GRAPHIC ORGANIZER WHICH AFFECTS ANALYSIS ABILITY AND LEARNING ACHIEVEMENT OF MATTAYOM2 STUDENT

RESEARCHER                NIPAPORN DEEWO     
                                NoonhanWittayayon, AmperChumpae, KhonKaen

YEAR OF STUDY           Academic year 2018

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิก วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิกวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิก วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2             4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิก วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 27 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบสุ่มกลุ่ม (Cluster random sampling) แบบแผนการวิจัย คือ One Group Pretest - Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิก วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 18 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า

          1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิก วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.13/82.12

           2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแผนการจัดการแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิก วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

           3.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแผนการจัดการแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิก วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

           4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิก วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด

ABSTRACT

                                This research study is aimed to 1) develop the efficiency of the inquiry cycle (5Es) lesson plans with graphic organizer in Science subject for Mattayom 2 which follows criteria 80/80. 2) Compare analysis ability between pre-posttest of the lessons by the inquiry cycle (5Es) lesson plans with graphic organizer in Science subject for Mattayom 2. 3) Compare learning achievement in pre-posttest of lessons by the inquiry cycle (5Es) lesson plans with graphic organizer in Science subject for Mattayom 2, and 4) study student’s satisfaction toward the inquiry cycle (5Es) lesson plans with graphic organizer in Science subject for Mattayom 2. The samples of this study were 27 students in Mattayom 2/3, 1st semester of academic year 2018,NoonhanWittayayon school, AmperChumpae, KhonKaen, and chosen by cluster random sampling. The research plan is one group pretest-posttest design. The instruments used in this study are; 18 of the inquiry cycle (5Es) lesson plans with graphic organizer in Science subject for Mattayom 2, learning achievement test, analysis ability test, the assessment of student’s satisfaction. For data analysis, statistics, percentage, mean, standard deviation (SD), and t-test (department samples) are used in this research.

                                The results are found that;

  1. The efficiency of the inquiry cycle (5Es) lesson plans with graphic organizer in Science subject for Mattayom 2 is at 84.13/82.12.
  2. Students’ analysis ability level in the posttest is higher than in the pretest statistically significant at 0.1 by the inquiry cycle (5Es) lesson plans with graphic organizer in Science subject for Mattayom 2.
  3. Students’ learning achievement level in the posttest is higher than in the pretest statistically significant at 0.1 by the inquiry cycle (5Es) lesson plans with graphic organizer in Science subject for Mattayom 2.
  4. Students have the highest level of satisfaction toward the inquiry cycle (5Es) lesson plans with graphic organizer in Science subject for Mattayom 2.
Joomla templates by Joomlashine