4ฝ่ายบริการ

ฝ่ายบริการ

  บุคลากร     |    โครงการ/กิจกรรม |    ระเบียบ/แนวปฏิบัติ     |    แบบฟอร์ม    |   ประชาสัมพันธ์
 
นายดำรง  อ่อนอภัย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการ

 
นางโกศล  ราษฎร์เหนือ
หัวหน้าฝ่ายบริการ
     
     
 นางอัจฉราวรรณ  แก้วกำมา
หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์
 นายณัฏฐกฤต  วงค์ศรีวอ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นางหนูเตียง  มาเพชร
เจ้าหน้าที่งานชุมชนสัมพันธ์ 
 น.ส.ชนัญชิดา  ลาเพ็ง
หัวหน้างานคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
 นางเพ็ญศรี  ประเสริฐสังค์
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
 น.ส.บุญพร้อม  สุโพธิ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
   
 น.ส.อุทุมพร  ทุมมี
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
 นางภัสธณมนท์ ถนอมผล
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
 น.ส.นพอนงค์  ประทุมแก้ว
เจ้าหน้าที่ปฏิคม
 
นายจิตติชัย  ทินก้อง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
น.ส.วาสิตา  หาดไชย
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 

   
 น.ส.มณฑิรา  ล่ามสมบัติ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 นายรตานนท์  โขนภูเขียว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
 
     
     
 นายประยูร  พูชุม

 นายเฉลิมพล  รัตธรรม  นายประยุทธ  
 

 นางประคอง  ศรีอุดร  นายอภิศักดิ์  ล่ามสมบัติ  นาย
Joomla templates by Joomlashine