3ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  บุคลากร     |     โครงการ/กิจกรรม |    ระเบียบ/แนวปฏิบัติ   |    แบบฟอร์ม    |   ประชาสัมพันธ์
 
 นายดำรง  ศิริมาลา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
     
   นางอุบล  สมท่า
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.4
วท.บ.เคมี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
     
 นายสนธยา  เสนามนตรี
หัวหน้างานการเงิน
หัวหน้างานสารสนเทศ
 นายแสงอนันต์  น้อยแสง
หัวหน้างานพัดุ
 นางอนงค์  วงค์ศรีวอ
หัวหน้างานบุคลากร
   
นางสายทอง  อุดมดี
เจ้าหน้าที่การเงิน 
 นางสาวเสาวณี  หาจันดา
เจ้าหน้าที่พัสดุ
 นางสาวสุพัฒตรา  สังข์เกิด
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
     
 นางสายรุ้ง  มาลา
เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ
   นางสาวโชติภรณ์  ลีเวียง
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
 
นางสาวเปรมใจ  เสนาเวียง
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวตะวันฉาย  ศรีไชยโยรักษ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
 
Joomla templates by Joomlashine