00เพลงสถาบัน

เพลงมาร์ชม่วงขาว

เพลงรำวงโนนหันวิทยายน

เพลงลาถิ่นม่วงขาว

00แผนผังโรงเรียน

00ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่  1:แสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ที่

รายการ

จำนวน (คน)

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

1

ฝ่ายบริหาร

5

-

5

2

ครูปฏิบัติการสอน

15

32

47

3

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

11

4

15

4

พนักงานจ้างตามภารกิจ  4  ปี

4

11

15

5

พนักงานจ้างทั่วไป  1  ปี

3

-

3

6

พนักงานจ้างเหมาบริการ  3 เดือน

2

7

9

7

นักการภารโรง (พนักงานราชการ)

2

-

2

8

อื่นๆ

  

ตารางที่  2:แสดงจำนวนห้องเรียน /นักเรียนปีการศึกษา  2561

ระดับชั้น

จำนวน
ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

รวม

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ 1

5  ห้อง

 84

 108  192

มัธยมศึกษาปีที่ 2

5  ห้อง

 78

   97   175

มัธยมศึกษาปีที่ 3

5  ห้อง

  80 

   66  146

มัธยมศึกษาปีที่ 4

3  ห้อง

  40 

   53 93 

มัธยมศึกษาปีที่ 5

4  ห้อง

  37 

   76  113

มัธยมศึกษาปีที่ 6

5  ห้อง

 41

   90

131 

รวม

27ห้อง

 360

 490  850

ตารางที่ 3:แสดงจำนวนอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ที่

รายการ

จำนวน

1

อาคารเรียน 

5  หลัง

2

อาคารประกอบ

7  หลัง

3

สนามกีฬา

 2  สนาม

ตารางที่ 4:แสดงจำนวนงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปีงบประมาณ 2561

ที่

รายการ

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

1

 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์

2

เงินสะสม

3

เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ อปท. เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา

4

เงินงบดำเนินการ ค่าใช้สอยหมวดอื่นๆ

รวม

 

ตารางที่ 5:แสดงจำนวนชุมชน/ หมู่บ้าน/ ตำบล/ อำเภอ ในสังกัด อปท.

ที่

ชื่อชุมชน

หมายเหตุ

  โรงเรียนในเขตตำบลโนนสะอาด

1

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู/ตำบลโนนสะอาด/อำเภอชุมแพ

2

โรงเรียนบ้านโนนลาน/ตำบลโนนสะอาด/อำเภอชุมแพ

3

โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ/ตำบลโนนสะอาด/อำเภอชุมแพ

โรงเรียนในเขตตำบลโนนหัน

1

โรงเรียนบ้านร่องแซง-โนนชาติ/ตำบลโนนหัน/อำเภอชุมแพ

2

โรงเรียนบ้านหนองม่วง/ตำบลโนนหัน/อำเภอชุมแพ

00ตราประจำโรงเรียน

00วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์       

“โรงเรียนโนนหันวิทยายน จัดการศึกษาได้มาตรฐาน  บริหารแบบมีส่วนร่วม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ไทยแลนด์ 4.0”

พันธกิจ

1.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
         2.  จัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอและมีคุณภาพ
         3.  สรรหา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
         4.   บริหารจัดการศึกษาให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
         5.   พัฒนาสถานศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0
         6.   น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
                         

         เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา และได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศตามศักยภาพ

2. สถานศึกษามีการจัดหาและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา

3. สถานศึกษา มีการจัดหา ปรับปรุงวัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา

4.  สถานศึกษามีการสรรหา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เพียงพอ  และมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

5.  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

6.  สถานศึกษามีการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการศึกษา

7.  สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษาและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน

8.  สถานศึกษามีการส่งเสริม พัฒนาการจัดการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0

         

เอกลักษณ์

          "โรงเรียนโนนหันวิทยายนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้"

          อัตลักษณ์

          "นักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้"

Joomla templates by Joomlashine