วันที่ 23 มกราคม 2558 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวาณิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในกิจกรรมวันพบผู้ปกครอง
                  31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2558
                  สอบโอเน็ตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                  7-8 กุมภาพันธ์ 2558 
                  สอบโอเน็ตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


มุมข่าวสาร

::ข่าวประชาสัมพันธ์::
26-30 ม.ค.58 ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ครั้งที่ 2
23 ม.ค.58 ส่งผลการเรียนซ้ำ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
23 ม.ค.58 กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557
23 ม.ค.58 แข่งขันทักษะทางวิชาการที่โรงเรียนเทศบาล 1  อ.ชุมแพ
20 ม.ค.58 ส่งรายชื่อนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเทศบาล 1  อ.ชุมแพ
ที่ฝ่ายวิชาการ
20 ม.ค.58 ส่งรายชื่อครูและนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการที่ฝ่ายวิชาการ
เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งระดับภาคฯ
16 ม.ค.58 บุคลากรครู ร่วมงานวันครู
15-16 ม.ค.58      กิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด

12-16 ม.ค.58        

 

โรงเรียนเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้นักเรียน ตามโครงการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จากโรงเรียนในเขตอำเภอชุมแพ สีชมพูและภูผาม่านเข้าร่วม ประมาณ 
800 คน
12 ม.ค.58   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรศึกษาดูงาน
ที่โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง จังหวัดหนองคาย
  อ่านข่าวทั้งหมด ::ข่าวประชาสัมพันธ์::

                                                                                                                                          

::ข่าวสำหรับนักเรียน::
20 ก.พ.58 งานปัจฉิมนิเทศ
25 ก.พ.58 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.3 และ ม.6 
12-16 ม.ค.58 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน ที่หอประชุม โรงเรียนโนนหันวิทยายน 
15-16 ม.ค.58 โรงเรียนจัดกิจกรรมค่ายยุวกาชาดที่โรงเรียนโนนหันวิทยายน และค่าย
ลูกเสือที่ศูนย์ป้องกันไฟป่า ดงลาน อำเภอชุมแพ
 31 ม.ค.-1 ก.พ.58 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบโอเน็ต ที่อาคาร 1
โรงเรียนโนนหันวิทยายน ให้นักเรียนเตรียมบัตรประจำตัวนักเรียน          
ดินสอ 2 บี ปากกา ยางลบให้พร้อม
7-8 กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบโอเน็ต ที่โรงเรียนชุมแพศึกษา
ให้นักเรียนเตรียมบัตรเข้าห้องสอบ ดินสอ 2 บี ปากกา ยางลบให้พร้อม
   

อ่านข่าวทั้งหมด ::ข่าวสำหรับนักเรียน::

 

::ข่าวสำหรับครู จนท.::
20 มี.ค.58 ประกวดสื่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ของ อบจ.ขอนแก่น 
12-14 ก.พ.58   คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เจ้าหน้าที่  ศึกษาดูงานที่โรงเรียน
กำเนิดวิทย์ และโรงเรียนมัธยมตากสิน จังหวัดระยอง 
29 ม.ค.58

คณะกรรมการคุมสอบโอเน็ตประชุมที่ห้องอินทนิล เวลา 15.30 น.

19-23 ม.ค.58      

บุคลากรเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรมก่อนเลื่อนวิทยฐานะ
จำนวน 7 คน  

21 ม.ค.58 ประชุมประจำเดือนมกราคม
  อ่านข่าวทั้งหมด

 

::ข่าวแนะแนวการศึกษา::
10 ม.ค.58           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558  
10 ม.ค.58 SMS แจ้งข่าวแอดมินชั่น ของเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม 
10 ม.ค.58 เปิดแล้ว!! โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชั่นให้ติดชัวร์ 57 
   
  อ่านข่าวทั้งหมด

 

::ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง::
   
  อ่านข่าวทั้งหมด

 

กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวาณิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันพบผู้ปกครอง

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง

การศึกษาดูงานโครงการ SBMLD

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครูที่รับผิดชอบโครงการ SBMLD ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง จ.หนองคาย
อ่านเพิ่มเติม: การศึกษาดูงานโครงการ SBMLD

อบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วันที่ 8-9 มกราคม 2558

อ่านเพิ่มเติม: อบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

กิจกรรมแนะแนวน้องพี่สัมพันธ์

กิจกรรมแนะแนวน้องพี่สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา
2557 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมแนะแนวน้องพี่สัมพันธ์

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โรงเรียนจัดกิจกรรมถวายพระพร พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวามหาราช

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

การนิเทศติดตามงานวิชาการ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นิเทศงานวิชาการ และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม: การนิเทศติดตามงานวิชาการ

Page 1 of 3

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
รายงานการประเมินโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางอารี  ราชสาร
การพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางอารี  ราชสาร
 

 

โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ลงชื่อเข้าระบบสถิติคนเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday79
mod_vvisit_counterYesterday108
mod_vvisit_counterThis week476
mod_vvisit_counterLast week0
mod_vvisit_counterThis month476
mod_vvisit_counterLast month0
mod_vvisit_counterAll days476

Online Now: 2
Your IP: 122.155.13.139
,
Today: มกราคม 30, 2015

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกิจกรรม
ประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.ต้น งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วม
การแข่งขันระดับประเทศที่อิมแพ็คเมืองทองธานี 
ฝึกสอนโดยนางหนูเตียง  มาเพชร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกิจกรรม
ประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.ปลาย งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เข้าร่วม
การแข่งขันระดับประเทศที่อิมแพ็คเมืองทอง
ธานี 
ฝึกสอนโดยนางอัจฉราวรรณ แก้วกำมา
โครงงานสังคมศึกษา ระดับ ม.ต้น
ฝึกสอนโดย นางสาวเสาวนีย์  นามจันดา
การประดิษฐ์ของใช้ที่เน้นเอกลักษณ์ไทย
ฝึกสอนโดย นายณัฏฐกฤต  วงษ์ศรีวอ
นักเรียนชุมนุมทรายสีในแก้วใส กับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557
นักเรียนชุมนุมทรายสีในแก้วใส กับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันจัดสวนแก้ว ระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557

กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง
ภาพกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
5 ธันวามหาราช  
ณ หอประชุม
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
4 ธันวาคม 2557
กิจกรรมวันเอดส์โลก
โดยงานอนามัยโรงเรียน
ณ บริเวณหน้าเสาธง
28 พฤศจิกายน 2557
การนิเทศติดตามงานวิชาการ
คณะศึกษานิเทศก์ อบจ.
ขอนแก่น
24 พฤศจิกายน 2557

การอบรมวิเคราะห์ข้อสอบ
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
21 พฤศจิกายน 2557

ผอ.สุเทพ  พงษ์ใหม่
เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โนนหันวิทยายนเป็นวันแรก

งานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการ
ประเวศ เทศเรียน
4
 พฤศจิกายน 2557
  ผอ.ประเวศ  เทศเรียน
กราบนมัสการเจ้าคณะ
อำเภอชุมแพ เพื่อลาไป
ดำรงตำแหน่ง ผอ.ร.ร.
เมืองพลพิทยาคม 
นักเรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 6 ศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้โบราณคดี
บ้านเชียง
การอบรมงานฝีมือ
โครงการพัฒนาหลักสูตร
วิชาเพิ่มเติม SBMLD
21 สิงหาคม 2557
กิจกรรมวันสุนทรภู่
26 มิถุนายน 2557
กิจกรรมวันแม่
12 สิงหาคม 2557
อบรมพัฒนาหลักสูตร
13 สิงหาคม 2557
ค่ายพุทธธรรม
29-30 กรกฎาคม 2557
อบรมพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้บนเครือข่าย
6-7 สิงหาคม 2557
งานประกาศโรงเรียน
ปลอดควันบุหรี่

ธนาคารโรงเรียน

โครงการทอผ้าด้วยกี่กระตุก เป็นโครงการหนึ่งในการจัดการศึกษาในระบบ โดยการพัฒนาหลักสูตรวิชาเพิ่มเติม  การทอผ้าด้วยกี่กระตุก สำหรับนักเรียนรายวิชาเพิ่มเติมม.ต้น เปิดสอนต่อเนื่องจาก ม.1-3

โครงการสวนเกษตรอินทรีย์

โครงการสวนเกษตรอินทรีย์  จัดอยู่ในกลุ่มการจัดการศึกษาในระบบ ตามโครงการ SBMLD โดยการเปิดสอนเป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจร  อยู่ในระยะเริ่มดำเนินงาน

โครงการอบรมอาชีพชุมชน

โครงการอบรมอาชีพชุมชน เป็นาส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษานอกระบบตามโครงการ SBMLD ประกอบไปด้วย การเพาะเห็ดนางฟ้า  การทำปุ๋ยชีวภาพ  การทำนา  การเลี้ยงปลาดุก การทำดอกไม้  การทำขนม
Joomla templates by Joomlashine