วันที่ 27 มีนาคม 2558 งานมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557


::มุมข่าวสาร::

::ข่าวประชาสัมพันธ์::
ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

       รับสมัคร  วันที่ 20-24 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ    
         สอบคัดเลือก  วันที่  28  มีนาคม  2558  เวลา 09.00 น.
       ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 09.00-12.00 
       มอบตัว  วันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น.


นักเรียนทั่วไป

       รับสมัคร  วันที่ 20-24 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
         สอบคัดเลือก  วันที่  28  มีนาคม  2558  เวลา 09.00 น.
       ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น.
       มอบตัว  วันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น.

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

       รับสมัคร       วันที่ 20-24 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ    
         สอบคัดเลือก  วันที่  29  มีนาคม  2558  เวลา 09.00-12.00 น.
       ประกาศผล    วันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น.
       รายงานตัว     วันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น.
       มอบตัว  วันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น.


นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม

       รับสมัคร       วันที่ 20-24 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ    
         สอบคัดเลือก  วันที่  29  มีนาคม  2558  เวลา 09.00-12.00 น.
       ประกาศผล    วันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น.
       รายงานตัว     วันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น.
       มอบตัว        วันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น.


 ประกาศรับนักเรียน
 
  อ่านข่าวทั้งหมด ::ข่าวประชาสัมพันธ์::

                                                                                                                                          

::ข่าวสำหรับนักเรียน::

11  พ.ค.58      เปิดเรียน/รับตารางเรียน 

7-8 พ.ค.58      เข้าค่ายวิชาการ"ปรับพื้นฐานสู่กระบวนการเรียนรู้" ม.1 และ ม.4 ทุกคน 

6 พ.ค.58         ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 

27-30 เม.ย.,1 พ.ค.58  เข้าค่ายวิชาการ "ปรับพื้นฐานการเรียนรู้" นักเรียน ม.1 และ ม.4
                    ที่สอบไม่ผานเกณฑ์ 

27 มี.ค.58       พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6 

25 มี.ค.58       ประกาศผลการเรียน, นักเรียน ม.1  ม.2  ม.4  ม.5  รับสมุด ปถ.06 

17 มี.ค.58       ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่จบไม่พร้อมรุ่น 

16 มี.ค.58       ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2/ลงทะเบียนเรียนซ้ำ

13 มี.ค.58       ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1/ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 

12 มี.ค.58       ประกาศรายชื่อนักเรียนทีสอบไม่ผ่าน/ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 

                    นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัว

                    ประกาศผลการเรียนซ้ำ 


อ่านข่าวทั้งหมด ::ข่าวสำหรับนักเรียน::

 

::ข่าวสำหรับครู จนท.::

ที่มา : http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=39976&Key=hotnews
6 พ.ค.58        ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่/ประชุมบุคลากร
29-30 เม.ย.58  อบรมทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ อบจ.ขอนแก่น
31 มี.ค.58      ประชุมปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา  
27 มี.ค.58      ประชุมบุคลากร 
25-26 มี.ค.58  อบรมพัฒนาบุคลากร : การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ 
23 มี.ค.58       อบรมพัฒนาบุคลากร : อบรมการจัดการเรียนรู้แบบ 5 steps 
21-22 มี.ค.58  อบรมสร้างเครื่องคัดกรองนักเรียนอ่านไม่ออก ของ อบจ.ขอนแก่น
18 มี.ค.58       ประกวดสื่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ของ อบจ.ขอนแก่น 
26-27 ก.พ.58  อบรมทบทวนโปรแกรมงานทะเบียนวัดผลที่โรงแรมไอโฮเทล ขอนแก่น
27 ก.พ.58       ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรงานวิจัยดีเด่นของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา                       ประจำปี 2558 
25 ก.พ.58       ประเมินครูผู้ชวย จำนวน 4 ราย ที่ห้องประชุมอินทนิล
12-14 ก.พ.58  คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เจ้าหน้าที่  ศึกษาดูงานที่โรงเรียน
                    กำเนิดวิทย์ และโรงเรียนมัธยมตากสิน จังหวัดระยอง 

  อ่านข่าวทั้งหมด

 

::ข่าวแนะแนวการศึกษา::
10 ม.ค.58        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558  

10 ม.ค.58SMS แจ้งข่าวแอดมินชั่น ของเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม 

10 ม.ค.58         เปิดแล้ว!! โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชั่นให้ติดชัวร์ 57 

   
  อ่านข่าวทั้งหมด

 

::ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง::
 
  อ่านข่าวทั้งหมด

 

โครงการพัฒนาบุคลากร เทคนิคการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน

วันที่ 23 มีนาคม 2558 โรงเรียนจัดการ
อบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน

การอบรมพัฒนาบุคลากร กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้

 อบรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้
โดยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานปัจฉิมนิเทศ

งานปัจฉิมเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่จะจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

อ่านเพิ่มเติม: งานปัจฉิมนิเทศ

บุคลากรศึกษาดูงานที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรโรงเรียนโนนหันวิทยายนศึกษาดูงานที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

อ่านเพิ่มเติม: บุคลากรศึกษาดูงานที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

คณะครูจัดกิจกรรมนันทนาการที่เกาะช้าง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรโรงเรียนโนนหันวิทยายน จัดกิจกรรมนันทนาการที่เกาะช้าง หลังการศึกษาดูงานที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

อ่านเพิ่มเติม: คณะครูจัดกิจกรรมนันทนาการที่เกาะช้าง

กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวาณิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันพบผู้ปกครอง

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง

Page 1 of 3

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
รายงานการประเมินโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางอารี  ราชสาร
การพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางอารี  ราชสาร
 

 

โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์
แผนผังโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ตราประจำโรงเรียน
เพลงสถาบัน
   
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายปกครอง                     

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริการ
   
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์              
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระการอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
 
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้ "Like"
พัฒนาโดย ครูวิไลวรรณ  แจ้งจำรัส

บทเรียนออนไลน์ ชุด อาหารที่เหมาะสมกับวัย

พัฒนาโดย ครูศราวุฒิ  หาดไชย


CAI เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต
พัฒนาโดย ครูอุทุมพร  ทุมมี
 

ธนาคารโรงเรียน

ลงชื่อเข้าระบบสถิติคนเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday6
mod_vvisit_counterYesterday75
mod_vvisit_counterThis week81
mod_vvisit_counterLast week1025
mod_vvisit_counterThis month4218
mod_vvisit_counterLast month1847
mod_vvisit_counterAll days8739

Online Now: 1
Your IP: 54.92.233.125
,
Today: เมษายน 27, 2015

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกิจกรรม
ประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.ต้น งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วม
การแข่งขันระดับประเทศที่อิมแพ็คเมืองทองธานี 
ฝึกสอนโดยนางหนูเตียง  มาเพชร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกิจกรรม
ประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.ปลาย งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เข้าร่วม
การแข่งขันระดับประเทศที่อิมแพ็คเมืองทอง
ธานี 
ฝึกสอนโดยนางอัจฉราวรรณ แก้วกำมา
โครงงานสังคมศึกษา ระดับ ม.ต้น
ฝึกสอนโดย นางสาวเสาวนีย์  นามจันดา
การประดิษฐ์ของใช้ที่เน้นเอกลักษณ์ไทย
ฝึกสอนโดย นายณัฏฐกฤต  วงษ์ศรีวอ
นักเรียนชุมนุมทรายสีในแก้วใส กับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557
นักเรียนชุมนุมทรายสีในแก้วใส กับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันจัดสวนแก้ว ระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557

กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง
ภาพกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
5 ธันวามหาราช  
ณ หอประชุม
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
4 ธันวาคม 2557
กิจกรรมวันเอดส์โลก
โดยงานอนามัยโรงเรียน
ณ บริเวณหน้าเสาธง
28 พฤศจิกายน 2557
การนิเทศติดตามงานวิชาการ
คณะศึกษานิเทศก์ อบจ.
ขอนแก่น
24 พฤศจิกายน 2557

การอบรมวิเคราะห์ข้อสอบ
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
21 พฤศจิกายน 2557

ผอ.สุเทพ  พงษ์ใหม่
เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โนนหันวิทยายนเป็นวันแรก

งานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการ
ประเวศ เทศเรียน
4
 พฤศจิกายน 2557
  ผอ.ประเวศ  เทศเรียน
กราบนมัสการเจ้าคณะ
อำเภอชุมแพ เพื่อลาไป
ดำรงตำแหน่ง ผอ.ร.ร.
เมืองพลพิทยาคม 
นักเรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 6 ศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้โบราณคดี
บ้านเชียง
การอบรมงานฝีมือ
โครงการพัฒนาหลักสูตร
วิชาเพิ่มเติม SBMLD
21 สิงหาคม 2557
กิจกรรมวันสุนทรภู่
26 มิถุนายน 2557
กิจกรรมวันแม่
12 สิงหาคม 2557
อบรมพัฒนาหลักสูตร
13 สิงหาคม 2557
ค่ายพุทธธรรม
29-30 กรกฎาคม 2557
อบรมพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้บนเครือข่าย
6-7 สิงหาคม 2557
งานประกาศโรงเรียน
ปลอดควันบุหรี่

โครงการทอผ้าด้วยกี่กระตุก เป็นโครงการหนึ่งในการจัดการศึกษาในระบบ โดยการพัฒนาหลักสูตรวิชาเพิ่มเติม  การทอผ้าด้วยกี่กระตุก สำหรับนักเรียนรายวิชาเพิ่มเติมม.ต้น เปิดสอนต่อเนื่องจาก ม.1-3

โครงการสวนเกษตรอินทรีย์

โครงการสวนเกษตรอินทรีย์  จัดอยู่ในกลุ่มการจัดการศึกษาในระบบ ตามโครงการ SBMLD โดยการเปิดสอนเป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจร  อยู่ในระยะเริ่มดำเนินงาน

โครงการอบรมอาชีพชุมชน

โครงการอบรมอาชีพชุมชน เป็นาส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษานอกระบบตามโครงการ SBMLD ประกอบไปด้วย การเพาะเห็ดนางฟ้า  การทำปุ๋ยชีวภาพ  การทำนา  การเลี้ยงปลาดุก การทำดอกไม้  การทำขนม
Joomla templates by Joomlashine