ฝ่ายวิชาการ

           

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริการ

คณะศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นิเทศติดตามงานวิชาการที่โรงเรียนโนนหันวิทยายน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

รอบรั้วม่วง-ขาว

27 พ.ย.57 งานอนามัยโรงเรียน จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก 
25 พ.ย.57

นายสุเทพ  พงษ์ใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
คณะลูกเสือ โรงเรียนโนนหันวิทยายน จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี
ที่บริเวณหน้าเสาธง

24 พ.ย.57

ศึกษานิเทสก์ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่นนิเทศ ติดตามงานวิชาการ

24 พ.ย.57

นางประนอม  ฮมแสน  และคณะ รับเกีบรติบัตรโรงเรียนที่ส่งเสริม
การแต่งกายด้วยผ้าไทย จากกระทรวงวัฒนธรรม

5-7 พ.ย.57 นายสุเทพ  พงษ์ใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน ประชุม
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
ที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
6 พ.ย.57 ฝ่ายวิชาการจัดอบรมการวิเคราะห์ข้อสอบที่ห้อง e-learning
โดย นางอารี  ราชสาร เป็นวิทยากร
5 พ.ย.57 โรงเรียนต้อนรับผู้อำนวยการสุเทพ  พงษ์ใหม่ ที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่
ที่โรงเรียนโนนหันวิทยายน เป็นวันแรก
4 พ.ย.57 โรงเรียนจัดงานเลี้ยงส่ง ผอ.ประเวศ  เทศเรียน เพื่อเดินทางไปรับตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
27 ต.ค.57 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
24 ต.ค.57 ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน
23 ต.ค.57 นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูเข้าร่วมพิธี
ถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอชุมแพ
22-24 ต.ค.57 ผู้บริหารและคณะเดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่จังหวัดบุรีรัมย์
19-30 ต.ค.57 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดบุรีรัมย์
14-15 ต.ค.57 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.ที่ 25 
10 ต.ค.57 ปิดภาคเรียน
   
   

โรงเรียนโนนหันวิทยายนประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่

นายก อบจ.เยี่ยมชมกิจกรรมอบรมครูสอนเด็กปฐมวัย

 

ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวาณิชกพงษ์  เยียมชมการจัดกิจกรรมอบรมครูสอนเด็กปฐมวัย ของ อบจ.ขอนแก่น ที่หอประชุมโรงเรียนโนนหันวิทยายน

 

การประกวดร้อยมาลัย งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 22

ผลงานการประกวดร้อยมาลัยของนักเรียน ระดับ ม.ต้น และระดับม.ปลาย 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 22 ที่อิมแพคเมืองทองธานี วันที่ 2 สิงหาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม: การประกวดร้อยมาลัย งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 22

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 22

โรงเรียนโนนหันวิทยายน ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 22 ในหัวข้อ "ร้อยรัก ร้อยมาลัย รวมในเป็นหนึ่ง"

อ่านเพิ่มเติม: งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 22

โครงการลูกเสือ-ยุวกาชาดอาสา ต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 30 มิถุนายน 2557  โรงเรียนโนนหันวิทยายน โดยงานอนามัยโรงเรียนและงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดอาสาต้านภัยยาเสพติด ที่ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนโนนหันวิทยายน  โดยนางประนอม  ฮมแสน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการลูกเสือ-ยุวกาชาดอาสา ต้านภัยยาเสพติด

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
รายงานการประเมินโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางอารี  ราชสาร
การพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางอารี  ราชสาร
 

 

เยาวชนคนเก่ง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกิจกรรม
ประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.ต้น งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วม
การแข่งขันระดับประเทศที่อิมแพ็คเมืองทองธานี 
ฝึกสอนโดยนางหนูเตียง  มาเพชร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกิจกรรม
ประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.ปลาย งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าร่วม
การแข่งขันระดับประเทศที่อิมแพ็คเมืองทอง
ธานี 
ฝึกสอนโดยนางอัจฉราวรรณ แก้วกำมา
โครงงานสังคมศึกษา ระดับ ม.ต้น
ฝึกสอนโดย นางสาวเสาวนีย์  นามจันดา
 การประดิษฐ์ของใช้ที่เน้นเอกลักษณ์ไทย
ฝึกสอนโดย นายณัฏฐกฤต  วงษ์ศรีวอ
นักเรียนชุมนุมทรายสีในแก้วใส กับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557
นักเรียนตัวแทนอำเภอ เตรียมเข้าแข่งขันโครงการ
ทูบีนัมเบอร์วัน ระดับจังหวัด

วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนโนนหันวิทยายน

Login Formกำลังออนไลน์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ธนาคารโรงเรียน

Vinaora Visitors Counter

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

บทเรียนเว็บเคว็สท์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวสุภิศรา  เจ่นไร่
นางสาวนิภาภรณ์  วรรณวิจิตร
นางสาวขนิษฐา  ขวกเขียว
นางสาวปารวี  อ่อนทึกภูมิ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางรุ่งเรือง  แสนขันธ์
นางสาววันเพ็ญ  กงสะเด็น
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางอุบล  สมท่า
นางเอื้อพงศ์  เฉลิมเล่า
นางลัดดา  กรวิรัตน์
นางสาวเกศินี  นามไพร
นางสาวโชติภรณ์  ลีเวียง
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
นายประจักษ์  บรรยง
นายจรัลย์  ประเสริฐ
นายกฤษฎา  ขันธะ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาววาสิตา  หาดไชย
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
นายขวัญชัย  ราชสาร ครูขวัญดอทเน็ต
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
บทเรียนเว็บเคว็สท์ เรื่อง สวนเกษตรอินทรีย์
บทเรียนเว็บเคว็สท์ เรื่อง การนำเสนองงานขั้นสูง
บทเรียนเว็บเคว็สท์ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
โลกใบเล็ก
สวนถาดดอทเน็ต
นางหนูเตียง  มาเพชร 
นายณัฎฐกฤต  วงศ์ศรีวอ
นายเฉลิมเกียรติ   กัวะขุนทด
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางน้ำฝน  บุตรบุรี
นางอนงค์  วงศ์ศรีวอ
 

ผู้บริหารโรงเรียน

       นายสุเทพ  พงษ์ใหม่
   ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้

นายประเวศ  เทศเรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหัน
วิทยายน
และคณะครูมอบเงินช่วยเหลือผู้ปกครองของ
เด็กชายจักรพงษ์ 
มหามูล บ้านโนนศิลา ตำบลหนองเขียด
อำเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น เนื่องจากไฟไหม้บ้าน
จำนวน 10,000 บาท ในวันที่ 
12 มิถุนายน 2557

โครงการทอผ้าด้วยกี่กระตุก เป็นโครงการหนึ่งในการจัดการศึกษาในระบบ โดยการพัฒนาหลักสูตรวิชาเพิ่มเติม  การทอผ้าด้วยกี่กระตุก สำหรับนักเรียนรายวิชาเพิ่มเติมม.ต้น เปิดสอนต่อเนื่องจาก ม.1-3

โครงการสวนเกษตรอินทรีย์

โครงการสวนเกษตรอินทรีย์  จัดอยู่ในกลุ่มการจัดการศึกษาในระบบ ตามโครงการ SBMLD โดยการเปิดสอนเป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจร  อยู่ในระยะเริ่มดำเนินงาน

 

โครงการอบรมอาชีพชุมชน

โครงการอบรมอาชีพชุมชน เป็นาส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษานอกระบบตามโครงการ SBMLD ประกอบไปด้วย การเพาะเห็ดนางฟ้า  การทำปุ๋ยชีวภาพ  การทำนา  การเลี้ยงปลาดุก การทำดอกไม้  การทำขนม
Joomla templates by Joomlashine