blog

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. โปรโตคอล (Protocols) หมายถึงอะไร
การเเลกเปลี่ยนข้อมูลจากผู้ส่งสื่อกลางไปยังผู้รับ
กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ พิธีการทางการทูต ในทางโทรคมนาคม
สัญญาณที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่าย
ถูกทั้งข้อ ข และ ค

2. TCP/IP สามารถแบ่งออกเป็นกี่เลเยอร์
2 เลเยอร์
3 เลเยอร์
4 เลเยอร์
5 เลเยอร์

3. IP Address ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
แอดเดรสของเน็ตเวิร์ด,แอดเดรสของโฮสต์
แอดเดรสของเน็ตเวิร์ด, แอดเดรสของบัส
แอดเดรสของโฮสต์, แอดเดรสของบัส
ไม่มีข้อใดถูก

4. IP ย่อมาจากคำว่าอะไร
Internet Prosess
Interactive Prosess
Internet Protocol
Interactive Protocol

5. อุปกรณ์ที่ใช้ในเน็ตเวิร์ก จำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ
Modem, LAN
LAN, Host
Modem, Router
Host, Router

6. รูปแบบในข้อใดเป็นการแสดงเฟรมข่าวสารของโปรโตคอลซิงโครนัส
Flag Text Flag
Flag Text FCS
Address Text Control
Control Text Flag

7. โปรโตคอล SDLC แบบจุดถึงจุด มีลำดับการทำงานกี่ขั้นตอน
2 ขั้นตอน
3 ขั้นตอน
4 ขั้นตอน
5. ขั้นตอน

8. โปรโตคอล HDLC ย่อมาจากคำว่าอะไร
High Lavel Line Data Control
High Lavel Data Link Control
High Data Link Control
High Data Lavel Control

9. HTTP เป็นโปรโตคอลที่ใช้รับส่งข้อมูลเว็บเพจระหว่างอะไรกับอะไร
ระหว่างบราวเซอร์และเว็บเซิร์ฟเวอร์
ระหว่างบราวเซอร์และเว็บเพจ
ระหว่างเว็บเพจและเว็บเซิร์ฟเวอร์
ระหว่างเว็บและโฮสต์

10. โปรโตคอล SDLC แบบจุดถึงจุด ถ้าสถานีส่งส่งข้อมูล STX จะหมายความว่าอย่างไร
Send of Text เป็นอักขระบอกการเริ่มส่งสัญญาณติดต่อ
Send of Transmission เป็นอักขระบอกการเริ่มส่งเฟรมข้อมูล
Start of Text เป็นอักขระบอกการเริ่มส่งข้อมูล
Start of Transmission เป็นอักขระบอกการเริ่มส่งสัญญาณติดต่อ

11. การสื่อสารข้อมูลหมายถึงอะไรข้อใดถูกต้องที่สุด
การพูดคุยกันปากต่อปาก
การส่งจดหมายถึงกัน
การเเลกเปลี่ยนข้อมูลจากผู้ส่งสื่อกลางไปยังผู้รับ
การโทรศัพท์หากัน

12. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบการสื่อสารข้อมูล
ผู้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
สื่อกลางหรือช่องทางการสื่อสาร
คอมพิวเตอร์

13. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์แม่ขาย
ช่องทางการสื่อสาร
สถานีงาน
บุคคลกร

14. สายคู่บิดเกลียวมีการใช้งานอย่างไร
ป้องกันการรบกวนของสัญญาณไฟฟ้า
ลดการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
รับส่งข้อมูลหลักสำหรับเครือข่าย
ใช้การสื่อสารระยะไกล

15. สายโคแอ็กเซียล มีการใช้งานอย่างไร
ป้องกันการรบกวนสัญญาณไฟ้ฟ้า
รับส่งข้อมูลหลักของเครือข่าย
ลดการรบกวนของคลื่อนแม่เหล็ก
เชื่อมต่อเครือข่ายแลน

16. เส้นใยแก้วนำแสง มีการใช้งานอย่างไร
ป้องกันการรบกวนของสัญญาณ
ลดการรบกวนของคลื่นแม่เหล็ก
รับส่งข้อมูลหลักสำหรับเครือข่าย
ใช้ในการสื่อสารระยะใกล้

17. คลื่นไมโครเวฟ มีการใช้งานอย่างไร
ส่งข้อมูลแบบไร้สาย
ลดการรบกวนของแม่เหล็ก
เชื่อมต่อสายสัญญาณจากหลายจุด
ทวนและขยายสัญญาณ

18. คลื่นวิทยุ มีการใช้งานอย่างไร
ส่งข้อมูลแบบไร้สาย
เชื่อมต่อเครือข่ายแลน
เชื่อมต่อสายสัญญาณ
ทวนและขยายสัญญาณ

19. ข้อใดไม่ใช่การนำเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ไปใช้มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
เกิดการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน
เกิดการแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย
ช่วยลดปริมาณกระดาษหน่วยงาน
ไม่ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

20. ข้อใดไม่ใช่เครือข่ายในท้องถิ่น
ในรถ
ในอาคาร
ในองค์กร
ในบ้าน

21. เครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงอะไร
ศูนย์รวมคอมพิวเตอร์จำนวนมาก
การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์
การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องเข้าด้วยกัน
การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ผ่านสายโทรศัพท์

22. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์คล้ายกับกระบวนการของระบบใด
อวัยวะของร่างกาย
การบริหารในองค์กร
การเกิดหมุนเวียนของวัฎจักรน้ำ
การเกิดน้ำขึ้น-น้ำลง

23. อุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นระบบเครือข่ายคืออะไร
สายเคเบิล
สายโทรศัพท์
สัญญาณไมโครเวฟ
สัญญาณดาวเทียม

24. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการส่งข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผู้ส่ง
ผู้รับ
ตัวกลาง
ผู้ใช้คอมพิวเตอร์

25. ข้อใดบอกความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้อง
คอมพิวเตอร์ 2 เครื่องขึ้นไป
ต่อเชื่อมโดยใช้ตัวกลาง
ต่อเชื่อมด้วยระบบโทรคมนาคม
ใช้เฉพาะบริเวณใกล้ๆเท่านั้น

26. ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร
ใช้อุปกรณ์ต่างๆร่วมกัน
ทำงานแบบรวมกลุ่มได้
หาข้อมูลในแต่ละเครื่องในเครือข่ายได้
สะดวกสบายในการต่ออุปกรณ์ต่างๆ

27. การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดการประหยัดได้เพราะเหตุใด
คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวทำงานได้หลาย อย่าง
อุปกรณ์ต่อเชื่อมตัวเดียวใช้งานร่วมกันได้ทั้งระบบ
ซื้ออุปกรณ์ราคาไม่แพงก็สามารถใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ชุดเดียวถ้าชำรุดสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องซ่อมทั้งระบบ

28. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
รับ – ส่งอีเมล์
เก็บข้อมูลส่วนกลาง
ช่วยในการรักษาข้อมูลจำนวนมาก
ช่วยการทำงานแบบรวมกลุ่ม

29. เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
2 ประเภท
3 ประเภท
4 ประเภท
5 ประเภท

30. เครือข่ายในเมืองหรือในจังหวัดใกล้เคียงเรียกว่าอะไร
LAN
WAN
MAN
SAN

31. NOS หมายถึงอะไร
เครื่องคอมพิวเตอร์
สายโทรศัพท์
ประตูทางผ่าน
ระบบปฏิบัติการเครือข่าย

32. ระบบปฏิบัติการเครือข่าย(NOS)มีกี่ประเภท
2 ประเภท
3 ประเภท
4 ประเภท
5 ประเภท

33. ระบบเครือข่ายใดที่ถือกำเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
NetWare
Unix
Window NT
Linux

34. Topology แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
2 ประเภท
3 ประเภท
4 ประเภท
5 ประเภท

35. ข้อใดคือข้อเสียของเครือข่าย Bus
ถ้าสายเส้นใดเส้นหนึ่งขาดไประบบจะหยุดการทำงานทันที
ติดตั้งง่าย
ประหยัดงบประมาณ
ใช้ในการติดต่อระยะไกล

36. การส่งข้อมูลข้อระบบ Ring ส่วนมากนิยมส่งแบบใด
ทวนเข็มนาฬิกา
ตามเข็มนาฬิกา
เป็นเส้นตรง
สลับไปมา

37. หัวใจสำคัญของระบบเครือข่ายแบบ Star คืออะไร
Workstation
HardDisk
Hub
Minicomputer

38. ข้อเสียของระบบเครือข่ายแบบ Star คือข้อใด
ถ้า Hub เสียเครือข่ายจะหยุดการทำงาน
ถ้า Workstation ใด Workstation เสียระบบจะหยุดทำงาน
ถ้าสายใดสายหนึ่งขาดหรือเสียระบบจะหยุดการทำงานทันที
สามารถต่อเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ได้

39. การนำระบบเครือข่าย แบบ Star,Ring,Bus มาต่อกันเรียกว่าอะไร
Mesh
Star
Ring
Hybrid

40. การเชื่อมต่อแบบ Hybrid อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายเข้าด้วยกันเรียกว่า
บริจ
ฮับ
สายเคเบิล
เครื่องคอมพิวเตอร์

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

ออกแบบและพัฒนาโดย นายเฉลิมเกียรติ กัวะขุนทด ตำแหน่งครู โรงเรียนโนนหันวิทยายน